Albums pháp âm liên quan

Quay lại

Nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Vấn đạo

Trên bước đường tu tập đối với người mới tu, sống trong các đối tượng thì chúng ta phải luôn luôn dùng đôi mắt và trí tuệ của chúng ta phải thấy bằng nhân quả thiện ác, chứ không nên sống bằng đúng sai phải trái. Dưới tâm dục của mình thì cái gì của mình cũng đúng hết, cái gì của người khác cũng là sai, do đó mình làm sao biết cái sai, cái đúng được. Cho nên, chúng ta phải thấy bằng nhân quả.

Khai thị Phật tử Khánh Hòa

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Khánh Hòa

Một con người sinh ra đời mà muốn được hạnh phúc chân thật thì thứ nhất là không nên làm khổ mình, thứ hai là không nên làm khổ người, thứ ba là không nên làm khổ chúng sanh. Đó là mục đích của Đạo Phật ra đời để giúp cho nhân loại không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, chớ không phải Đạo Phật chỉ dạy cho chúng ta tu tập để cầu có thần thông, cũng không phải cầu nơi tha lực ban cho mình có phước báu giàu sang hay được bình an mạnh giỏi, Đạo Phật không làm điều đó!

Pháp tu cho người già

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Ninh Bình

Thầy dạy pháp tu cho người già là Tứ Niệm Xứ trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Khi có chướng ngại tới thì dùng pháp Như Lý Tác Ý quét sạch thì tâm sẽ bất động, thanh thản, an lạc và vô sự.