Album Pháp âm

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Nhân quả

Quay lại trang trước
TITLE
1

Nhân quả giết gà hàng loạt

Nhân quả giết gà hàng loạt

Nhân quả giết gà hàng loạt

2

Nhân quả vũ trụ

Nhân quả vũ trụ

Nhân quả vũ trụ

3

Thiện hữu lậu

Thiện hữu lậu

Thiện hữu lậu

4

Cha mẹ hiền sinh con dữ

Cha mẹ hiền sinh con dữ

Cha mẹ hiền sinh con dữ

5

Từ trường nhân quả

Từ trường nhân quả

Từ trường nhân quả

6

Nhân quả không con cái

Nhân quả không con cái

Nhân quả không con cái

7

Nhân quả sát sanh

Nhân quả sát sanh

Nhân quả sát sanh

8

Trả nợ nhân quả

Trả nợ nhân quả

Trả nợ nhân quả

9

Cận tử nghiệp tái sanh

Cận tử nghiệp tái sanh

Cận tử nghiệp tái sanh

10

Chuyển đổi nhân quả

Chuyển đổi nhân quả

Chuyển đổi nhân quả

11

Nhân quả tương ưng cận tử nghiệp

Nhân quả tương ưng cận tử nghiệp

Nhân quả tương ưng cận tử nghiệp

12

Hướng lưu nhập lưu đạo đức lòng yêu thương

Hướng lưu nhập lưu đạo đức lòng yêu thương

Hướng lưu nhập lưu đạo đức lòng yêu thương

13

Nhân quả con cái có hiếu, bất hiếu

Nhân quả con cái có hiếu, bất hiếu

Nhân quả con cái có hiếu, bất hiếu

14

Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

15

Giáo trình tu tập đạo đức nhân quả

Giáo trình tu tập đạo đức nhân quả

Giáo trình tu tập đạo đức nhân quả

16

Nhân quả giết hại chúng sanh

Nhân quả giết hại chúng sanh

Nhân quả giết hại chúng sanh

17

Nhân quả trong hành động

Nhân quả trong hành động

Nhân quả trong hành động

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x