Album Pháp âm

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Nhân quả

Quay lại trang trước
TITLE
1

Nhân quả giết gà hàng loạt

Nhân quả giết gà hàng loạt

Nhân quả giết gà hàng loạt

2

Cha mẹ hiền sinh con dữ

Cha mẹ hiền sinh con dữ

Cha mẹ hiền sinh con dữ

3

Nhân quả không con cái

Nhân quả không con cái

Nhân quả không con cái

4

Nhân quả sát sanh

Nhân quả sát sanh

Nhân quả sát sanh

5

Trả nợ nhân quả

Trả nợ nhân quả

Trả nợ nhân quả

6

Nhân quả con cái có hiếu, bất hiếu

Nhân quả con cái có hiếu, bất hiếu

Nhân quả con cái có hiếu, bất hiếu

7

Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

8

Giáo trình tu tập đạo đức nhân quả

Giáo trình tu tập đạo đức nhân quả

Giáo trình tu tập đạo đức nhân quả

9

Nhân quả giết hại chúng sanh

Nhân quả giết hại chúng sanh

Nhân quả giết hại chúng sanh

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x