Ngày đăng  

23/08/2021, 22:02

NỘI DUNG MÔ TẢ

Tuổi các con đã lớn hết rồi, nếu mà tu theo từng lớp từ lớp Chánh kiến đến lớp Chánh định, mỗi lớp 1 năm khi xây dựng đạo đức cho mỗi người thì rất có căn bản, nhưng giáo trình chưa có, bài vở chưa có thì làm sao chúng ta học được những lớp đó mấy con? Cho nên hôm nay, các con lớn tuổi phải nghe lời Thầy, các con sẽ tu tập Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ, giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự, khi có chướng ngại pháp tới thì dùng pháp Như Lý Tác Ý quét sạch.
Trưởng lão Thích Thông Lạc

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Nghe” để nghe toàn bộ nội dung album pháp âm. Nội dung chính như sau:

1/ SÓNG GIÓ CHƠN NHƯ

Thầy tiếp Phật tử Ninh Bình, thầy nói rằng sóng gió Chơn Như là do phước chúng sanh chưa đủ, nên Thầy gặp khó khăn. Tất cả là do nhân quả, các con hãy giữ tâm bất động để được giải thoát, đừng dao động nghe bên này bên kia .

Mục đích của Thầy là đem lại nền đạo đức nhân bản – nhân quả cho loài người. Đó là lòng yêu thương của Thầy đối với mọi người, với các con. Thầy chưa nỡ bỏ các con ra đi vì các con còn quá khổ đau.

Cuộc đời này, không có gì Thầy còn luyến tiếc cả, được mất không còn quan trọng đối với Thầy. Thầy chỉ thương chúng sanh không đủ phước để hưởng nền đạo đức nhân quả mà thôi. Thầy ra đi khi bộ sách Đạo Đức Làm Người và bộ sách Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống Việt Nam là một nỗi thương tâm to lớn trong lòng Thầy.

Các con hãy giữ tâm bất động để tự cứu mình. Tu viện Chơn Như sẽ vượt qua sóng gió. Nhất định Phật pháp phải trường tồn, đạo đức nhân bản – nhân quả phải sáng chói huy hoàng, không ai dập tắt nó được, nó sẽ được loài người bảo vệ.

2/ PHÁP TU CHO NGƯỜI GIÀ

Tuổi các con đã lớn hết rồi, nếu mà tu theo từng lớp từ lớp Chánh kiến đến lớp Chánh định, mỗi lớp 1 năm khi xây dựng đạo đức cho mỗi người thì rất có căn bản, nhưng giáo trình chưa có, bài vở chưa có thì làm sao chúng ta học được những lớp đó mấy con?

Cho nên hôm nay, các con lớn tuổi phải nghe lời Thầy, các con sẽ tu tập Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ.
Đầu tiên Thầy dạy tu tập Định Thư Giãn, là tiền thân của Tứ Niệm Xứ. Giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì đó là thư giãn.

Khi ác pháp xâm chiếm thân tâm thì các con có những phương pháp đẩy lui, đó là pháp Như Lý Tác Ý. Không có một chướng ngại pháp nào trên Tứ Niệm Xứ mà không khắc phục được tham ưu.

Tứ Niệm Xứ là phương pháp làm chủ sanh, già, bệnh, chết, nhưng không biết cách tu thì chúng ta vẫn không làm được.

Hàng ngày chúng ta tu như là không tu, đi, đứng, nằm, ngồi, bốn oai nghi đều tu được hết, chứ không phải riêng có ngồi kiết già. Khi thay đổi oai nghi, nhưng giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự là đang tu Tứ Niệm Xứ và đang tu pháp Xả Tâm Vô Lượng, nghĩa là có vô lượng chướng ngại pháp xảy đến thì dùng cây chổi Như Lý Tác Ý quét sạch chướng ngại pháp. Khi quét sạch chướng ngại pháp, không còn trong thân tâm nữa, thì nó là thanh tịnh, mà thanh tịnh là chứng đạo, không còn gì nữa hết, khỏi cần tu một pháp nào nữa hết.

Chừng đó, các con muốn nhập định nào thì nó sẽ nhập định nấy, muốn làm chủ sống chết lúc nào cũng được vì tâm thanh tịnh.

Cho nên, nhờ cây chổi Như Lý Tác Ý quét các chướng ngại trong thân tâm thì mấy con sẽ thành tựu đạo pháp của Phật, không có khó khăn, chỉ cần quét tâm mà thôi.

3/ TRẢ LỜI CÁC VẤN ĐẠO

Thầy trả lời các vấn đạo về: mở tiệm cơm chay, đuổi bệnh, pháp Thân Hành Niệm, cách tu tập giữ tâm thanh thản, nhẫn nhục, tín lực, tưởng lực và sự giao cảm tưởng…

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Xem thêm

Nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Viên Minh

Sống trong các đối tượng thì chúng ta phải luôn luôn dùng đôi mắt và trí tuệ của chúng ta phải thấy bằng nhân quả thiện ác, chứ không nên sống bằng đúng sai phải trái. Dưới tâm dục của mình thì cái gì của mình cũng đúng hết, cái gì của người khác cũng là sai, do đó mình làm sao biết cái sai, cái đúng được.

Chiến thắng tâm mình

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Liễu Ngọc

Chừng nào tâm như cục đất thời mới xong, cố gắng lên con ạ: “Chiến thắng ngàn quân địch không bằng chiến thắng tâm mình”. Con hãy cố gắng tu hành “diệt ngã, xả tâm, ly dục ly ác pháp cho rốt ráo”. Cố gắng hết sức mình để làm chủ thân tâm, sự giải thoát hoàn toàn, để đạt được “tâm bất động”.
5.0
Tổng 1 lượt bình luận

Ban biên tập

11:31 18 Th6 2022
0

Người già thì tu tập xả tâm, giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự.

VIẾT BÌNH LUẬN