Huệ Ân

Sư cô Thích Nữ Huệ Ân là tu sĩ lớn tuổi nhất và tu học rất lâu năm trong Tu viện Chơn Như. Dù tuổi đã cao nhưng sư cô vẫn tinh tấn siêng năng tu tập theo pháp mà Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy, nên tâm rất minh mẫn sáng suốt, đi đứng vững vàng… Mặc dù đã ở tuổi gần 90, nhưng sư cô vẫn chăm chỉ viết bài triển khai tri kiến Định Vô Lậu trong lớp Chánh kiến và được Trưởng lão Thích Thông Lạc khen ngợi. Sư cô là một minh chứng rõ ràng cho mọi người thấy Đạo Phật là đạo của con người, là người ai cũng có thể tu được, dù già hay trẻ. Như ông Hiếp Tôn Giả ngày xưa, trên 80 tuổi tu hành vẫn chứng đạo. Sư cô là tấm gương tu hành giải thoát cho mọi người noi theo. Sư cô ra đi trong thanh thản vào ngày 7/4/2018, thọ 103 tuổi.