Pháp âm liên quan

Quay lại

Lớp Chánh Kiến – Buổi 5: Nhân quả thảo mộc

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Chúng ta tu tập mọi pháp môn không rời giới luật, mà không rời giới luật thì không rời tri kiến, nghĩa là không được diệt tri kiến, tri kiến của chúng ta phải hoàn toàn triển khai hoạt động rất là tinh vi và sâu sắc, chứ không phải làm cho chúng ta vô phân biệt. Nhờ tri kiến của chúng ta hiểu biết cái thiện, cái ác và pháp Như Lý Tác Ý kèm theo để ngăn và diệt các ác pháp không cho chúng tác động vào thân tâm thì mới đem lại sự bình an, giải thoát cho chúng ta.

Từ trường nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Liễu Huệ

Trong không gian chúng ta có trạng thái thanh thản, trạng thái không có tham, sân, si, đó là từ trường thanh thản của nó. Từ trường thanh thản không bị quy luật nhân quả chi phối, nó nằm ngoài môi trường sống của chúng ta rồi. Cho nên, khi Thầy chết rồi thì nó đâu còn tái sanh được nữa, các con hiểu không? Thầy muốn tái sanh Thầy phải tập tham sân si trở lại. Bởi vì mình lọt vào môi trường đó nó mới sanh được, còn mình ở ngoài môi trường đó thì nó không sanh. Bây giờ Thầy đang tập, Thầy ở ngoài môi trường và cuối cùng Thầy đã sống ở ngoài môi trường rồi, mà sống ở ngoài môi trường thì mới làm chủ được nhân quả...

Lớp Chánh Kiến – Buổi 1: Khai giảng

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Trong cuộc đời tu theo Đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát bằng tri kiến hiểu biết, gọi là Định Vô Lậu. Định Vô Lậu là phương pháp dùng tư duy quán xét để thấu suốt cái lý như thật của các pháp, tức là thấy bằng đôi mắt nhân quả, chứ không phải đúng sai phải trái, nên xây dựng cho chúng ta một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà không làm khổ mình khổ người là giải thoát. Do đó, nếu không có chánh kiến sẽ không bao giờ có sự giải thoát.

Con đường tu tập của Đạo Phật

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Khánh Hòa

Một con người sinh ra đời mà muốn được hạnh phúc chân thật thì thứ nhất là không nên làm khổ mình, thứ hai là không nên làm khổ người, thứ ba là không nên làm khổ chúng sanh. Đó là mục đích của Đạo Phật ra đời để giúp cho nhân loại không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, chớ không phải Đạo Phật chỉ dạy cho chúng ta tu tập để cầu có thần thông, cũng không phải cầu nơi tha lực ban cho mình có phước báu giàu sang hay được bình an mạnh giỏi, Đạo Phật không làm điều đó!

Khai thị Phật pháp, chuyển nghiệp, báo hiếu

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử TP. HCM

Thầy khai thị Phật pháp cho các Phật tử giác ngộ quy luật nhân quả và chân lý giải thoát, trạng thái tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Khi bảo vệ được được chân lý thì người ta chửi mà mình không giận, vì tâm mình bất động. Tâm bất động thì sẽ chuyển nghiệp thành thiện pháp hết, mang lại hạnh phúc, an vui cho chúng ta.

Đuổi bệnh, nhẫn nhục, tín lực, tưởng

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Ninh Bình

Thầy dạy, ở tại gia mà luôn nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, mọi ác pháp tác động không giận hờn, phiền não thì nó chuyển lần con sẽ đi vào chỗ thanh tịnh mà tu, lúc đó con sẽ độc cư, tâm hoàn toàn không phóng dật.

Sóng gió Chơn Như

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Ninh Bình

Hỡi các con! Luật nhân quả không tha thứ cho một người nào, dù người ấy tu hành chứng đạo như Phật vẫn phải trả nhân quả. Mọi việc xảy ra tại Tu viện Chơn Như này đều là do phước của chúng sanh chưa đủ, nên Thầy gặp nhiều điều khó khăn. Trong lúc Thầy hết sức tìm người để cố gắng đào tạo những người cầm ngọn đuốc Phật pháp nối tiếp làm sáng tỏ đường lối của Đạo Phật, nhưng gặp trường hợp này cũng đành chịu thôi. Đấy là duyên của chúng sanh biết làm sao hơn. Phải không các con?

Thiện xảo cách nào để tập trung tĩnh giác cao độ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Minh Điền, Mỹ Châu

Muốn thiện xảo tâm không niệm thì phải xả tâm ly dục ly ác pháp, rồi dẫn tâm (tác ý) vào chỗ an tịnh, không niệm bằng đề mục thứ 6 Định Niệm Hơi Thở, “An tịnh tâm hành”, chứ không phải tập trung vào đối tượng hơi thở thì đó là ức chế tâm. Cho nên, pháp dẫn tâm là chính, còn hơi thở vô ra là phụ. Khi tâm không niệm thì mới quán ly tham, quán ly sân để phá vỡ ngũ triền cái làm cho tâm thanh tịnh hoàn toàn, lúc bấy giờ thì Bảy giác chi xuất hiện.