Pháp âm liên quan

Quay lại

Chuyển đổi nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Mỹ Linh

Với những người ác thì mình nên nhẫn nhục, không nên đương đầu với họ để khỏi trôi dạt trong nhân quả. Mình biết là không thể nào cảm hóa được họ thì thứ nhất là mình nên tránh xa, đây là chuyển đổi về mặt hình thức; thứ hai là mình chuyển đổi tâm mình, đừng vì người đó mà mình buồn giận, phiền não, chịu đựng ở trong lòng, mình cố gắng xả tâm cho sạch.

Thầy dạy pháp tu cho người già, Tứ Niệm Xứ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Ninh Bình

Cho nên hôm nay, các con lớn tuổi phải nghe lời Thầy, các con sẽ tu tập Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ. Đầu tiên Thầy dạy tu tập Định Thư Giãn, là tiền thân của Tứ Niệm Xứ. Giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì đó là thư giãn. Khi ác pháp xâm chiếm thân tâm thì các con có những phương pháp đẩy lui, đó là pháp Như Lý Tác Ý. Không có một chướng ngại pháp nào trên Tứ Niệm Xứ mà không khắc phục được tham ưu.

Sóng gió Chơn Như

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Ninh Bình

Hỡi các con! Luật nhân quả không tha thứ cho một người nào, dù người ấy tu hành chứng đạo như Phật vẫn phải trả nhân quả. Mọi việc xảy ra tại Tu viện Chơn Như này đều là do phước của chúng sanh chưa đủ, nên Thầy gặp nhiều điều khó khăn. Trong lúc Thầy hết sức tìm người để cố gắng đào tạo những người cầm ngọn đuốc Phật pháp nối tiếp làm sáng tỏ đường lối của Đạo Phật, nhưng gặp trường hợp này cũng đành chịu thôi. Đấy là duyên của chúng sanh biết làm sao hơn. Phải không các con?