Pháp âm liên quan

Quay lại

Từ trường nhân quả

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Liễu Huệ

Trong không gian chúng ta có trạng thái thanh thản, trạng thái không có tham, sân, si, đó là từ trường thanh thản của nó. Từ trường thanh thản không bị quy luật nhân quả chi phối, nó nằm ngoài môi trường sống của chúng ta rồi. Cho nên, khi Thầy chết rồi thì nó đâu còn tái sanh được nữa, các con hiểu không? Thầy muốn tái sanh Thầy phải tập tham sân si trở lại. Bởi vì mình lọt vào môi trường đó nó mới sanh được, còn mình ở ngoài môi trường đó thì nó không sanh. Bây giờ Thầy đang tập, Thầy ở ngoài môi trường và cuối cùng Thầy đã sống ở ngoài môi trường rồi, mà sống ở ngoài môi trường thì mới làm chủ được nhân quả...

Nhân quả giết gà hàng loạt

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Từ Đức 2

Cho nên, từ cái thiện nó đi đến cái ác, từ cực ác nó diệt lại, nó làm cho tiêu diệt những cái đó. Bây giờ trở lại môi trường sống nó không vắng người và loài vật đâu, rồi bắt đầu lần lượt nó thiện lại, nhưng mà cái thiện phải bằng trí tuệ của chúng ta mới bảo vệ được cái cực thiện, chứ không bằng trí tuệ thì từ cái thiện đó nó sẽ trở thành cái ác, quy luật của nhân quả mà. Chỉ có Đạo Phật là hướng dẫn chúng ta thoát ra được quy luật của nhân quả.

Con đường tu tập của Đạo Phật

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Khánh Hòa

Một con người sinh ra đời mà muốn được hạnh phúc chân thật thì thứ nhất là không nên làm khổ mình, thứ hai là không nên làm khổ người, thứ ba là không nên làm khổ chúng sanh. Đó là mục đích của Đạo Phật ra đời để giúp cho nhân loại không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, chớ không phải Đạo Phật chỉ dạy cho chúng ta tu tập để cầu có thần thông, cũng không phải cầu nơi tha lực ban cho mình có phước báu giàu sang hay được bình an mạnh giỏi, Đạo Phật không làm điều đó!

Thầy dạy pháp tu cho người già, Tứ Niệm Xứ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Phật tử Ninh Bình

Cho nên hôm nay, các con lớn tuổi phải nghe lời Thầy, các con sẽ tu tập Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ. Đầu tiên Thầy dạy tu tập Định Thư Giãn, là tiền thân của Tứ Niệm Xứ. Giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì đó là thư giãn. Khi ác pháp xâm chiếm thân tâm thì các con có những phương pháp đẩy lui, đó là pháp Như Lý Tác Ý. Không có một chướng ngại pháp nào trên Tứ Niệm Xứ mà không khắc phục được tham ưu.