Pháp âm liên quan

Quay lại

Thiện hữu lậu

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Diệu Hiền

Con có tâm làm hữu lậu thì nó sẽ đem lại bình an cho chính hành động thiện của con thôi, nhưng hữu lậu có cái khổ trong đó. Con làm cho người ta an ổn nhưng người ta chửi con, trong khi con có phải là Thánh không hay là con buồn phiền? Nếu con buồn phiền thì cái làm thiện của con trở thành số không, cho nên nó hữu lậu. Vì thế, từ thiện của Đạo Phật là không làm việc từ thiện gì, chỉ duy nhất có tâm thanh thản, an lạc, vô sự mới là thiện vô lậu. Nghĩa là thương tất cả chúng sanh, thương là xả cái tâm của mình, không để tâm phiền não dính mắc.