Thứ năm, 08 Tháng 5 2014 07:18

Chưa xác định được

Tập hợp các album pháp âm đức Trưởng lão đã giảng dạy, nhưng chưa xác định được mốc thời gian.

 

Thứ tư, 07 Tháng 5 2014 21:03

Vấn đạo

Tập hợp các album pháp âm vấn đạo của tu sinh và phật tử.

 

 

 

Trang5 của5