bài viết được lọc theo ngày: Chủ nhật, 05 Tháng 7 2015
Chủ nhật, 05 Tháng 7 2015 07:00

Chỉ lỗi người phạm giới

Giới luật còn là có người tu chân chánh; giới luật mất là không có người tu chân chánh, vì thế, hiện giờ thắp đuốc lên đi tìm một bậc chân tu của Phật giáo khắp năm châu bốn biển vẫn khó mà tìm thấy được. Đối với Phật giáo, một người cư sĩ có quyền nêu rõ những vị Tỳ kheo phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới mà không có lỗi gì cả. Tại sao vậy? Tại vì những người dám chỉ thẳng lỗi của người xuất gia, là những người biết xây dựng tốt nhiều mặt cho đạo và cho đời. Như vậy, sự chỉ trích và chỉ thẳng tội lỗi phạm giới của những vị Tỳ kheo có ích lợi như vậy thì quý vị nghĩ sao? Dù cho thật sự có tội, nhất định chúng ta cũng không sợ phải không hỡi quý bạn? Là vì làm lợi ích cho đời, cho đạo quá rõ ràng.

Đăng trong Vấn đạo