bài viết được lọc theo ngày: Thứ sáu, 26 Tháng 6 2015
Thứ sáu, 26 Tháng 6 2015 07:00

Tâm thư gửi Thanh Quang (28-12-2006)

Kính gửi: Thanh Quang! Con hãy ra đó thay Thầy xem địa thế, điện nước, giao thông, địa hình, thời tiết, khí hậu và gặp chánh quyền địa phương rồi về báo lại cho Thầy biết. Nếu đủ duyên thì chúng ta xúc tiến lập Ban Tài Khoản Trung Tâm An Dưỡng Chơn Lạc Ninh Bình. Chúc con thành công!

Đăng trong Tư liệu