Tìm kiếm

Góc hình ảnh

Nhận tin bài qua email

Thầy và ban trợ chúng khu chuyên tu, chụp năm 2012 tại Tu viện Chơn Như. Thầy và chúng đi qua khu chuyên tu Nữ, do sư cô Liễu Huệ phụ trách.