Chơn Như, ngày  14/3/2006

ĐẠO PHẬT LÀ
ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN NHÂN QUẢ

Thanh Tuệ ghi chép

Thầy chỉ mong sao có nền đạo đức cho con người, dựng được nền đạo đức mà thôi, chứ không đứng trong góc độ tôn giáo này hay tôn giáo nọ. Thầy cũng không muốn ngay cả cái tên Phật giáo nữa.

Tại sao vậy? Chúng ta biết ơn Đức Phật, nhưng chúng ta không nên chia rẽ con người trên hành tinh này ra nhiều tôn giáo. Chúng ta không làm điều đó v́ nó không đúng tinh thần đạo đức nhân bản - nhân quả của loài người, bởi v́ càng có nhiều tôn giáo, có nhiều hệ phái khác nhau th́ nạn chia rẽ càng trầm trọng.

Chúng ta chỉ mong đem lại nền đạo đức chung cho loài người. Nền đạo đức đó có con người đề xuất ra cách đây 2550, đó là Đức Phật Thích ca Mâu Ni. Người đời sau tôn xưng Ngài là Đức Phật và thành lập giáo lư đạo đức của Ngài thành giáo lư tôn giáo Phật giáo. Thật sự trong thời Đức Phật, Ngài chỉ tự xưng ḿnh là một Bà La Môn đúng, khác với Bà La Môn sai mà thôi. Đúng là đúng trên đạo đức, sai là thiếu đạo đức. Đó là mục đích của Đạo Phật mà chúng ta thấy trong kinh Pháp cú, Đức Phật đă nói rất nhiều về vấn đề này. Không tự xưng ḿnh là Phật, nhưng người đời sau gán cho Đức Phật bằng 10 danh hiệu. Thầy mong rằng ư rất tuyệt vời này của Đức Phật được người đời biến bốn chân lư của Đức Phật thành đạo đức của loài người. Chân lư của loài người th́ trả lại cho loài người. Chân lư này có sẵn đó chứ Đức Phật không tạo ra hay chế biến thêm, mà đây là Đức Phật thấy được, hiểu được con người là phải có đạo đức đó.

Đạo đức đó có sẵn nơi con người chứ không có ǵ mới mẻ cả. Và hôm nay chúng ta cũng mong muốn nền đạo đức đó được duy tŕ, được phát triển cho con người để đem lại hạnh phúc chung trong xă hội trên hành tinh này.

Và Thầy mong rằng khi Thầy đă thị tịch ở bất cứ nơi đâu, hoặc trong rừng, trong núi trong hang hay không biết ở đâu, nếu các con nhớ Thầy th́ phải đem pháp tu học của ḿnh, đạo đức của ḿnh đạt được dạy lại cho người khác, đó là không phụ ḷng Thầy. C̣n nếu khi Thầy đă ra đi rồi, các con thấy đời khổ quá mà không hướng dẫn họ, các con bỏ cuộc đầu hàng sự khó khăn th́ các con không xứng đáng, các con phụ ḷng Thầy đó. Thầy chịu cực khổ dựng lại đường tu học của Phật giáo để sống lại đạo đức của Phật giáo mà các con lại bỏ th́ rất uổng. Dù gian khổ bao nhiêu mà nền đạo đức đó được chấn chỉnh lại cho con người trên hành tinh này có đường lối tu tập th́ Thầy cũng vui ḷng. Nhưng nếu duyên không đủ, Thầy phải ra đi th́ các con phải tiếp tục chấn chỉnh lại con đường này của Phật giáo, làm sáng tỏ lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ ḿnh khổ người, th́ mới là xứng đáng theo Thầy, làm đệ tử của Thầy, của Phật. Đạo Phật là chân lư của loài người, hăy làm sống lại đường lối của Đạo Phật, đừng nên để Đạo Phật mất đi.

Đạo Phật mất là sự thiệt tḥi lớn cho loài người, chúng ta không có quyền bỏ nó. Cho nên, khi tu tập được Thầy thấy rằng là con người, chúng ta không có quyền bỏ giáo lư này, chơn pháp này, nó đem lại lợi ích thiết thực.

Thầy mong rằng các con nhớ kỹ lời Thầy và hôm nay Thầy trao cho các con những điều cần thiết cho sự tu tập của các con. Sau giờ phút này dù ở bất cứ chỗ nào các con cũng tu được hết. Khi các con tu thành công được là các con nối tiếp ngọn đuốc làm sáng tỏ lại đạo đức của Phật giáo.

Đừng nghĩ rằng tôi là người này, tôi là người kia. Đừng nghĩ vậy, mà chỉ nghĩ rằng tôi là con người, mà con người th́ phải sống có đạo đức. Là con người có học Bát Chánh Đạo th́ chúng ta phải sống cho xứng đáng với Bát Chánh Đạo, với Đức Phật là người cha đă thương các con đă để lại cách thức tu tập, để lại đường lối để các con của ḿnh sống được an ổn, được yên vui, được làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người. Có làm được vậy th́ chúng ta mới không phụ ḷng Đức Phật, người đă bỏ hết cuộc đời của ḿnh, bỏ hết dục lạc thế gian đem cả thân mạng của ḿnh để đi t́m chân lư của loài người.

Phật đă t́m được và để lại cho chúng ta những cái thiết thực như qua bằng chứng bản thân Thầy, Thầy thấy Thầy đă làm được giống như Phật và được giải thoát giống như Phật. Thầy rất tiếc nếu một mai các con để chân lư mất đi là các con có lỗi với con người, với các thế hệ hậu sinh của chúng ta.

Nếu các con không làm mất chân lư th́ các con đă xứng đáng không phụ ḷng Đức Phật, cũng như cuộc đời của Thầy.

Thầy quyết định dựng lại nền đạo đức chân lư của loài người mà sức khỏe của Thầy đă suy yếu đành phải ra đi trước khi hoàn thành sứ mạng này. Nhưng Thầy cũng măn nguyện là ḿnh đă đem hết sức lực ra làm để dựng lại nền đạo đức, chân lư của Đạo Phật, không để mất, đó là Thầy đă hết bổn phận.

Các con cũng vậy, hăy nỗ lực làm cho tận cùng th́ mới không phụ ḷng tin của Thầy và Thầy nghĩ rằng mỗi người nối tiếp nhau để cùng nhau dựng lại th́ nền đạo đức này không thể mất. Hôm nay các con đă hiểu rơ rồi th́ hăy cố gắng trên bước đường tu tập.

A picture containing table, console table

Description automatically generated