Chơn Như, ngày 11 tháng 11 năm 2007

NHÂN QUẢ CHÚNG SANH
CỦA BẬC A LA HÁN

Tuệ Hạnh vấn đạo

Hỏi: Người đă chứng quả A la hán c̣n nhân quả với chúng sanh không? Xin Thầy giảng cho con rơ về vấn đề này!

Đáp: Người chứng quả A la hán cũng do cha mẹ sinh ra, cũng có ḍng họ, anh em chị em ruột thịt, cũng có cô bác ông bà tổ tiên nhiều đời chứ không phải một đời này, cho nên họ ghi lại những kinh nghiệm tu tập của họ thành sách để lại cho đời là v́ họ đền đáp công ơn của những người này, v́ thế họ c̣n nhân quả trong một kiếp hiện tại này mà thôi. Khi trả nhân quả xong là họ ra đi vĩnh viễn không trở lui trạng thái này nữa. Cũng như Phật khi dạy hết pháp th́ nhập Niết bàn, Thầy cũng vậy, khi biên soạn xong bộ sách GIỚI LUẬT ĐỨC HẠNH xong th́ Thầy xin vĩnh biệt từ giă các con.

Thân thương chào các con