Chơn Như, ngày 11 tháng 11 năm 2007

A LA HÁN KẾ TIẾP
SAU KHI THẦY VIÊN TỊCH

Tuệ Hạnh vấn đạo

Hỏi: Trên bước đường Thầy đào tạo A la hán, nếu trên đời này không có người nào tu chứng quả A la hán th́ chánh pháp sẽ ra sao khi Thầy viên tịch? Chẳng lẽ bộ sách “Giới luật” Thầy viết hoàn tất, bộ sách đó chính là A la hán?

Đáp: Thầy ra công dựng lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả của Phật giáo Nguyên thủy để giúp cho loài người sống có đạo đức không làm khổ ḿnh, khổ người, nhờ đó con người mới được b́nh an sống trên hành tinh này. C̣n nếu con người sống có đạo đức hay không là c̣n tùy ở sự quyết tâm của họ, chứ Thầy không có quyền bắt buộc ai cả. Chỉ ai muốn an vui hạnh phúc thân tâm được giải thoát th́ phải sống đúng đạo đức mà Thầy đă dựng lại.

C̣n về phần tu tập chứng quả A la hán th́ Thầy cũng đă vạch ra cho họ đường đi nước bước rất rơ ràng qua những kinh sách Thầy đă viết và những bức tâm thư Thầy gửi cho mọi người trong nước cũng như ở nước ngoài. Tóm lại, muốn chứng quả A la hán làm chủ sinh tử và chấm dứt luân hồi và có đầy đủ Tam Minh, Lục Thông th́ tu tập không được nhiếp tâm ỨC CHẾ Ư THỨC diệt trừ vọng tưởng. V́ tu tập ức chế ư thức là tu tập sai pháp thiền định của Phật giáo. Hiểu rơ được điều này th́ người nào tu tập cũng chứng quả A la hán dễ dàng, chứ không phải chỉ có những người thượng căn, lợi căn mới tu tập được, c̣n những người trung, hạ và độn căn th́ tu tập chẳng được. Ở đây không cần thượng, lợi, trung, hạ và độn căn mà chỉ có NHIỆT TÂM biết sống đúng giới luật, đức hạnh, biết xả sạch tâm tham, sân, si, mạn, nghi th́ người nào cũng luyện tập được Tứ Thần Túc rất dễ dàng. Cho nên, chứng quả A la hán là do các con, do phước báu chúng sinh, chứ không phải do Thầy. Phật giáo c̣n hay mất không phải do Thầy, Thầy không có trách nhiệm bảo vệ nó, mà trách nhiệm bảo vệ nó là các con và chúng sinh. V́ đó là quyền lợi của các con, của chúng sinh, chứ Thầy chẳng có quyền lợi ǵ trong đó nữa v́ Thầy đă tu xong. Chỉ v́ thương xót các con và chúng sinh mà Thầy ra công dựng lại giáo pháp chân chánh của đạo Phật để giúp các con và chúng sinh mà thôi, c̣n chánh pháp này mất hay c̣n là do các con và chúng sinh.

Tu hành theo đạo Phật mà c̣n nói xấu người, thậm chí nói xấu Thầy dạy ḿnh th́ c̣n đạo lư ǵ mà tu tập chứng quả A la hán. Rất đáng trách cho những người học tṛ vong ân bạc nghĩa. V́ thế mà Thầy đă từng nhắc nhở đệ tử của ḿnh:

“Những buổi chiều tà mây phủ trắng

Thầy cười tha thứ kẻ vong ân…”

Đúng vậy, bộ sách “GIỚI LUẬT”, đó chính là A la hán. Nếu không có bộ kinh Nikaya của Phật là A la hán th́ ngày nay sẽ có Thầy chứng quả làm chủ sinh tử luân hồi được không?

Thân thương chào các con