Ngày 16 tháng 11 năm 2000

NHẪN NHỤC, TÙY THUẬN, BẰNG L̉NG

Diệu Hiền vấn đạo

Hỏi: Kính bạch Thầy, có một công việc biết là sai, nhưng phải tùy thuận làm, cuối cùng th́ phí công, phí của, chẳng lợi ích ǵ cho ḿnh, cho người. Vậy phải tùy thuận như thế nào? và tùy thuận không bị lôi cuốn nghĩa là sao? Xin Thầy cho ví dụ!

Đáp: Biết việc làm không lợi ích cho ḿnh, cho người, làm sẽ hoài công vô ích mà cứ làm, đó là người không trí tuệ, chứ không phải sống tùy thuận.

Biết việc làm không lợi ích cho ḿnh, cho người, làm sẽ hoài công vô ích, v́ thế không làm, nhưng không chống trái lại việc làm của người khác, mặc dù ḿnh có góp ư nhưng có nghe hay không nghe đó là quyền của người khác, đó là sống tùy thuận.

Thấy việc ác không làm theo, nhưng không chống trái việc làm ác của họ, mặc dù chúng ta đă có lời khuyên, đó là sống tùy thuận.

Người ta chửi mắng ḿnh; ḿnh không chửi mắng lại người, nhưng trong ḷng có phiền năo tức giận là sống nhẫn nhục trong tùy thuận.

Người ta chửi mắng ḿnh mà ḿnh không chửi mắng lại, không giận hờn phiền năo, đó là sống tùy thuận.

Người ta mời ḿnh đi đánh bạc mà ḿnh khéo léo từ chối không đi đánh bạc là người sống tùy thuận.

Người ta mời ḿnh uống rượu mà ḿnh lấy cớ bị bệnh không uống rượu được, đó là sống tùy thuận.

Tùy thuận mà không bị lôi cuốn phải sống như thế nào?

Ví dụ, ḿnh là người ăn chay mà đi dự tiệc cưới, hay đám giỗ hoặc đám ma chay, khi ngồi vào bàn tiệc ḿnh t́m bánh, trái cây để ăn, không ăn thịt, cá, đó là tùy thuận mà không bị lôi cuốn.