Chơn Như, ngày 28 tháng 5 năm 1998

CÁC VỊ LẠT MA
NHỚ LẠI KIẾP TRƯỚC

Chơn Thành vấn đạo

Hỏi: Bạch Thầy! Con xin Thầy chỉ dạy: Các vị Lạt Ma Tây Tạng sau khi chết, thần thức đă đầu thai trở lại (theo báo chí đăng) nên các vị này nhớ lại đời quá khứ của ḿnh một cách rơ ràng.

Vậy nên hiểu vấn đề này như thế nào? Xin Thầy chỉ bảo cho!

Đáp: Trong kinh Phật có dạy tu tập tỉnh thức, bốn giai đoạn:

1-        Tỉnh thức khi bỏ thân này vào thai mẹ biết rơ ràng, nhưng khi đă vào thai mẹ th́ không c̣n biết nữa.

2-        Tỉnh thức khi bỏ thân này vào thai mẹ và ở trong bụng mẹ đều biết rơ ràng nhưng đến khi sanh th́ không biết.

3-        Tỉnh thức khi bỏ thân này vào thai mẹ, ở trong bụng mẹ và và đến khi sanh ra đều nhớ biết rơ ràng, đến khi sanh ra th́ không c̣n biết nữa.

4-        Tỉnh thức khi bỏ thân này vào thai mẹ, ở trong bụng mẹ, sanh ra và lớn lên đều nhớ biết rơ ràng.

Các vị Lạt Ma Tây Tạng đă tu tập tỉnh thức thứ tư, nên nhớ lại được 1 đời quá khứ của ḿnh. Đó cũng không có ǵ đặc biệt, chỉ cần ta tỉnh thức đúng cách mà đức Phật đă dạy pháp Chánh Niệm Tĩnh Giác Định, tu trong hành động ngoại và nội của thân th́ sẽ có kết quả như các vị Lạt Ma Tây Tạng.

Phụ bản: Bút tích bài vấn đạo