Chơn Như ngày 31/ 05/ 2009

KHÔNG CÓ DỰ TÍNH

Chúng ta hăy đọc kỹ những đoạn kinh Tương Ưng dưới đây, để biết hành động sống của chúng ta hằng ngày như thế nào giải thoát và như thế nào không giải thoát. Thường đức Phật dạy, một người tu hành cần phải siêng năng hằng ngày TU TẬP NGĂN ÁC PHÁP DIỆT ÁC PHÁP, SINH THIỆN TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP. Để biết hành động sống của chúng ta có giải thoát hay không giải thoát, làm việc thiện có lợi ích phước báo hay không, mà đức Phật đă dạy:

“Này các thầy Tỳ kheo, nếu người nào c̣n bị vô minh chi phối, dự tính làm phước lành, thức của người ấy đi đến phuớc lành; nếu người ấy dự tính làm phi phước lành, thức của người ấy đi đến phi phước lành; nếu người ấy dự tính làm bất động lành, thức của người ấy đi đến bất động lành.

Này các thầy Tỳ kheo, khi nào vị Tỳ kheo đoạn tận vô minh, minh được sanh khởi. Vị ấy do vô minh đoạn tận, minh sanh khởi, không dự tính làm phước lành, không dự tính làm phi phước lành, không dự tính làm bất động lành. Do không có dự tính, không có dụng ư, vị ấy không chấp thủ một sự ǵ ở đời. Không chấp thủ, vị ấy không sợ hăi. Không sợ hăi, vị ấy hoàn toàn tịch tịnh. Vị ấy biết rơ: “Sanh đă tận, phạm hạnh đă thành, những việc nên làm đă làm, không c̣n trở lại trạng thái này nữa”. (150 Tương Ưng tập 2)

Lời đức Phật dạy trên đây rất rơ, nếu một người c̣n VÔ MINH, mà đem hết sức ḿnh ra làm những việc thiện để cầu được phước báo nhân thiên; để cầu hưởng được những công đức lợi lạc cho ḿnh, cho người; để được sự an vui giải thoát, điều này không bao giờ có. V́ c̣n VÔ MINH nên dù làm thiện pháp hay phi pháp đều không lợi lạc, mà đều gặp quả khổ đau.

VÔ MINH nên làm điều thiện vẫn bị chấp thủ, do chấp thủ làm thiện nên người ấy thường sợ hăi, do sợ hăi nên không giải thoát.

Cho nên, một người đoạn tận VÔ MINH làm những việc ǵ họ đều không chấp thủ. Do không chấp thủ nên họ không sợ hăi, không sợ hăi nên được giải thoát. Những lời dạy trên đây của đức Phật rất quan trọng, nếu chúng ta chỉ cần phá vỡ VÔ MINH đạt được MINH th́ giải thoát hoàn toàn. V́ tâm chúng ta không c̣n chấp thủ nên MINH mới có, c̣n chấp thủ th́ MINH không bao giờ có.

Cho nên, tâm c̣n sợ hăi là tâm c̣n chấp thủ, tâm c̣n chấp thủ là tâm VÔ MINH. Một người chưa biết, chưa tu học theo Phật pháp th́ c̣n VÔ MINH, cho nên mọi người trên thế gian c̣n khổ đau là do chấp thủ, nên hoàn toàn họ c̣n VÔ MINH.

Trong 12 nhân duyên, quan trọng nhất là VÔ MINHMINH, nhờ đó chúng ta mới dễ xác nhận một người chứng đạo và một người chưa chứng đạo.

Một người chứng đạo th́ ai chửi mắng, hay làm bất cứ một việc ǵ họ vẫn thản nhiên, TÂM BẤT ĐỘNG, c̣n một người chưa chứng đạo th́ đụng việc cũng dễ sân hận phiền năo, v.v.. Khi tâm c̣n phiền năo sân hận là c̣n VÔ MINH, khi nào tâm hết sân hận phiền năo là MINH.

Bởi c̣n DỰ TÍNH làm việc này việc khác là c̣n CHẤP THỦ, nên c̣n VÔ MINH. Ngược lại, làm một việc ǵ chúng ta cần làm là cứ làm, chớ đừng dự tính; làm trong sáng suốt, việc ǵ ra việc việc nấy và thành công tốt đẹp, đó là làm trong MINH. Cho nên, làm trong MINH là làm không có DỰ TÍNH trước. Trong hiện tại thấy điều ǵ cần làm là cứ làm, đó là làm việc trong MINH. Do làm không DỰ TÍNH nên không chấp thủ, không chấp thủ th́ không sợ hăi, không sợ hăi th́ giải thoát hoàn toàn.