Chơn Như, Mùa an cư 1997

LỜI HUẤN TỪ KHI
TIẾP NHẬN GIÁO ÁN TU TẬP

A close up of a logo

Description automatically generated

Này các Thầy! Thầy dạy Giáo án này là nhằm phục hồi giáo pháp chơn chính của đạo Phật, có đầy đủ lư pháp và hành pháp để giúp cho mọi người tự thắp đuốc lên mà đi, không c̣n lầm đường lạc lối, nếu họ tự có quyết tâm t́m đường giải thoát khổ đau và chấm dứt luân hồi. Ở đây Thầy dạy pháp này nhằm để cho chúng ta thấy được con đường đi, thấy được cách hành tŕ để cho chúng ta chấm dứt đau khổ, chấm dứt luân hồi.

Ở đây các thầy đừng nghĩ rằng Thầy thuyết giảng Giáo án này là để thu hút các đệ tử của người khác, là khiến cho họ trở về quy y với Thầy. Quư thầy chớ hiểu như vậy!

Bổn sư của quư thầy th́ quư thầy hăy giữ nguyên vị bổn sư ấy cho quư thầy. Không khéo quư thầy nghe Thầy thuyết giảng rồi ở đâu cũng ùn ùn tới xin Thầy quy y hết. Thầy không có mơ ước điều đó đâu. Mà Thầy chỉ mong vị bổn sư mà quư thầy nương vào theo Phật pháp tu hành th́ bây giờ các vị thầy đó vẫn là những vị thầy của quư thầy chứ đừng có lấy Thầy mà làm thầy. Thầy chỉ đem cái Giáo án để cho quư thầy biết được đường đi, tu cho đúng mà thôi, chớ đừng có bỏ họ, nghĩ họ là như thế này thế khác. Điều đó là điều sai quấy.

V́ vậy mà hôm nay Thầy mới nhắc nhở điều này để cho quư thầy hiểu. Ở đây Thầy cứ theo lời Phật dạy trong kinh mà can ngăn, vứt bỏ chứ Thầy không có ư bài bác người này, bài bác người kia. Cho nên bài này Thầy muốn nhắc để cho quư thầy hiểu cái ḷng của Thầy như thế nào trên con đường xây dựng Giáo án này.

Quư thầy cũng đừng nghĩ rằng Thầy giảng Giáo án này là để quư thầy từ bỏ những kinh sách của quư thầy. Quư thầy chớ hiểu như vậy!

Quư thầy hăy giữ nguyên kinh sách của quư thầy. Quư thầy học kinh sách nào, học đạo nào th́ quư thầy cứ giữ nó chứ quư thầy đừng có bỏ. Nghĩa là quư thầy thấy đường lối Giáo án mà Thầy dạy theo đạo Phật đă dạy có lợi ích th́ cứ tập luyện cho có lợi ích, có giải thoát, chứ quư thầy đừng có ném, quăng, đốt  kinh sách này, đó là điều không đúng!

Cho nên ở đây Thầy nhắc nhở quư thầy. Bây giờ các thầy có cả một tủ kinh sách của các tôn giáo khác, các thầy cũng không được ném. Cho nên các thầy đừng có xem nó là thường, mà các thầy có cái ǵ th́ cứ để nguyên nó, đừng có phê phán nó bằng cách này, bằng cách khác là quư thầy đă sai. Các thầy chỉ biết Giáo án Thầy đă nêu ra đây để giúp cho quư thầy đi trên con đường thiện, để giải thoát cho quư thầy được cái nhân ác, để giúp các thầy hưởng được phước báu, giải thoát. Chứ không phải các thầy coi thầy ḿnh không ra ǵ, coi kinh sách ḿnh đang học không ra ǵ th́ cái điều đó là điều không đúng.

Quư thầy cũng đừng hiểu Thầy giảng Giáo án này là muốn cho quư thầy từ bỏ gia đ́nh, sống không gia đ́nh; từ bỏ tài sản lớn tài sản nhỏ; từ bỏ bà con quyến thuộc lớn quyến thuộc nhỏ để xuất gia tu hành. Quư thầy chớ có hiểu như vậy!

Tất cả những cái ǵ của quư thầy th́ quư thầy hăy giữ nguyên như vậy, nghĩa là t́nh cảm thương yêu ǵ quư thầy cứ giữ nguyên như vậy. Rồi quư thầy cứ tu tập đến chừng nào đó nó ly th́ nó ly. Chứ quư thầy đừng có nghe Thầy nói, bảo như vậy rồi quư thầy cách ly gia đ́nh ḿnh bằng cách này cách kia. Bởi v́ Thầy hiểu tâm trạng của quư thầy là tâm trạng không có hiểu rơ, không có thông minh. Ở đây Thầy khai triển ra để thấy cái pháp đúng cho chúng ta thực hiện con đường giải thoát, chứ không phải nghe như vậy rồi về nạt nộ vợ con, tụi bây là báo này kia nọ; nhà cửa tài sản là oan gia tội báo, nó làm cho tao dính mắc th́ cái đó là cái sai. Chúng ta đừng có vội vàng, chúng ta hăy thực hiện những pháp này, trau dồi lần lượt rồi tự nó thấy cái đúng cái sai, chứ đừng có về mà xua đuổi bằng cách khác, th́ điều đó là điều sai.

Quư thầy cũng đừng hiểu Thầy giảng Giáo án này là dạy quư thầy từ bỏ các phong tục tập quán, tụng kinh, cúng bái, cầu siêu cầu an, mê tín coi sao bói quẻ, coi ngày tốt xấu hoặc bỏ phế tất cả các nghề nghiệp. Quư thầy đừng có hiểu như vậy mà hăy giữ nguyên như cũ!

Nghĩa là quư thầy cứ hoàn toàn giữ nguyên đừng có chê bai nó. Hầu hết quư thầy nghe rồi mượn cái chỗ Giáo án của Thầy chỉ trích người này cúng bái, cầu siêu đều là bậy, coi sao bói quẻ đều là sai, hay coi ngày tốt xấu đều là bậy… Đừng có nói cái điều đó mà chúng ta hăy tu. Chúng ta biết đó là những pháp ác, đem đến cho chúng ta khổ đau th́ chúng ta không làm nó mà thôi.

Quư thầy cứ nghĩ quư thầy bây giờ làm cái nghề ǵ đó mà quư thầy giết hại chúng sanh, làm đau khổ chúng sanh th́ quư thầy không làm chứ không phải quư thầy bác, đừng có nói! Ai người ta có nghiệp nấy, người ta làm, c̣n ḿnh nói là coi chừng ḿnh bị phạm đó. Đó là cái chỗ thầy cảnh giác, khi mà nghe Thầy giảng rồi quư thầy dễ lầm lạc lắm.

Cũng như nghe Thầy dạy tu Tứ vô lượng tâm, tâm từ tâm bi của ḿnh mà hốt cơm cho chó ăn, hốt cơm cho kiến ăn th́ điều đó là điều sai. Cơm của đàn na thí chủ người ta làm bằng mồ hôi nước mắt, c̣n con vật th́ nó là nghiệp báo của nó. Tại sao chúng ta lại hốt mồ hôi nươc mắt của người khác trong khi chúng ta đang ăn nhờ của người khác. Đó là từ sai, từ không trí tuệ.

Chùa ḿnh không nuôi chó, mà Phật có nuôi chó bao giờ, thế mà gặp con chó nào cũng đem cơm cho ăn, thành ra bây giờ một bầy chó vô ở. Bởi v́ chỗ đó có ăn nó phải đến chứ ǵ. Thầy thấy mấy cái thất nào có bỏ cơm cho chó ăn th́ cái thất đó chó lảng vảng hoài, c̣n cái thất nào không cho chó ăn th́ cái thất đó không có chó lảng vảng. Ḿnh quyến rũ người ta, ḿnh tạo cho người ta cái nghiệp nợ. Ḿnh ăn cơm của đàn na thí chủ, ḿnh biết ḿnh trả được cái nợ này chưa. Cái nợ này rất lớn, tu hành chưa xong th́ cái nợ này biết ngàn đời trả cho hết.

Ḷng tư của ḿnh phải từ mồ hôi nước mắt ḿnh làm ra cho th́ mới gọi là ḷng từ chứ. C̣n cái này ḿnh mượn h́nh thức tu hành để lấy của người ta cho người khác, th́ như vậy ḿnh có từ không? Người ta làm bằng mồ hôi nước mắt dành ra. Đó là những cái hiểu sai, cái lầm lạc.

Cho nên cái bài này để Thầy vạch ra cho các thầy thấy sai lệch của các thầy. Khi nghe nói đến từ bi hỷ xả th́ các thầy tưởng làm như vậy là đúng. Không đúng đâu! Cho nên nghe Giáo án của Phật nói như vậy, phải trắng bạch như vỏ ốc là về chúng ta làm cách này cách khác, làm cho gia đ́nh tan nát, khổ sở. Có nhiều người đă hiểu qua lời dạy của Thầy về làm đau khổ gia đ́nh hết, không thấy sự giải thoát mà thấy địa ngục trước mắt. Đó là những cái hiểu lầm lạc lời Thầy dạy. Nếu mà Thầy không có lời cảnh giác này th́ chắc chắn là đạo Phật đưa đến khổ đau cho thế gian này chứ chưa phải là hanh phúc cho ai hết.

Quư thầy cũng đừng hiểu Thầy giảng Giáo án này để quư thầy từ bỏ các phong tục. Nghĩa là Tết nhất, mùng Năm, cúng bái giỗ quảy này kia… th́ kiểu này về bác sạch hết, không ai cúng bái hết. Th́ cái đó là cái sai, cái không đúng!

Cho nên chúng ta phải giữ nguyên như cũ. Ai làm ǵ làm, ta biết cái đó là pháp ác th́ không làm. Bây giờ trong nhà ḿnh đến ngày cúng bái, người ta giết heo, giết ḅ th́ người ta giết mặc người ta, không có được cản. Ḿnh đừng nên giết, đừng nên ăn thịt là đúng, là ḿnh biết đó là pháp ác. Chứ ḿnh chưa có đủ sức độ ai hết, đừng có học ở đây ḿnh đem ra ḿnh nói người này, nói người kia, nói đó là làm ác này kia. Đó là phong tục người ta đă quen rồi, để cho người ta làm.

Cho nên có nhiều người hỏi Thầy, bây giờ con là người nội trợ ở trong nhà bếp, ngày tư ngày Tết mà trong nhà c̣n ăn thịt chúng sanh th́ phải làm thịt này kia, phải làm thực phẩm từ chúng sanh, như vậy con biết ăn chay th́ con làm sao?

Hỏi một cách Thầy nói rất là ngu ngơ thiệt, hổng biết ǵ hết. Nghĩa là ḿnh phải làm cho mọi người vui ở trong gia đ́nh của ḿnh. Bây giờ mọi người đang ở trong cái phong tục như vậy, người ta quen như vậy. Th́ ḿnh là người dâu con trong nhà ḿnh phải làm cho người ta vừa ḷng. Cái tâm của ḿnh biết như vậy th́ ḿnh đừng có ăn thịt chúng sanh. Ḿnh biết như vậy ḿnh đừng có mua con gà sống ḿnh về cắt cổ, ḿnh hăy mua con gà chết người ta làm sẵn. Ḿnh phải khéo léo linh động để bớt đi bàn tay đẫm máu của ḿnh. Và ḿnh biết trong thiện pháp cũng từ từ tập chứ không lẽ bây giờ đùng một cái ḿnh không làm ǵ hết. Ví dụ giờ nấu chay đậu hũ đi, nhà người ta mọi người không bằng ḷng th́ ḿnh làm chuyện đó sao được!? Đó là tu chứ không phải là thành Phật liền. Nghe cái như là ḿnh thành Phật rồi, từ bi dữ lắm rồi. Bao nhiêu kiến cũng đổ cho ăn, cho ăn xong nó cắn ḿnh gần chết. Đó là quá ngu! Phật ǵ mà ngu quá ngu!

Quư thầy đừng nghĩ rằng Thầy giảng Giáo án này là Thầy dạy quư thầy bỏ chùa to, tháp lớn, bỏ Giáo hội, bỏ phế sự giảng dạy kinh sách, bỏ phế các pháp yết ma, bỏ phế các pháp thiền định mà quư thầy đang tu tập. Quư thầy đừng có nghĩ như vậy mà hăy giữ nguyên tất cả!

Nghĩa là ḿnh thấy, ḿnh xét thấy các pháp thiền này nó không đúng th́ ḿnh đừng tu chứ không được bỏ, ḿnh bỏ là ḿnh bài bác. C̣n ai chưa hiểu th́ người ta tu ǵ th́ tu, không được nói một lời nói nào. Nói anh tu như vậy là sai, đó không phải là pháp Phật, cái đó là bài bác người ta, tức là có sự tranh luận chống trái nhau.

Cho nên ở đây Thầy cảnh giác vấn đề này, qua bài pháp này để cho quư thầy hiểu được tâm trạng của Thầy không muốn có sự chống trái nhau ở trên con đường tu tập theo đạo Phật, dù là giáo pháp của ai cũng đều quư trọng hết. Họ có đi tới được hay không đi tới được ḿnh không đong chạm. Chứ không phải ḿnh thấy tu tập giới luật ḿnh được rồi bắt đầu ḿnh chê rề họ. Đó là cái sai, là cái pháp ác chứ không phải là pháp đúng đâu. Ai làm ǵ th́ mặc người ta, chúng ta làm sao cố gắng làm cho tâm chúng ta giải thoát được trong pháp thiện, đem lại an vui hạnh phúc cho chúng ta trước, rồi sau đó chúng ta làm gương hạnh sống để người ta thấy đúng rồi người ta theo. Chứ không phải bảo người ta, dạy người ta bằng cái miệng lưỡi mà người ta theo đâu.

Quư thầy đừng nghĩ rằng Thầy giảng Giáo án này là muốn quư thầy từ bỏ những ǵ mà các Tổ đă truyền thừa, Tổ Tổ truyền nhau. Quư Thầy đừng nghĩ như vậy!

Tất cả những ǵ mà các Tổ đă truyền cho quư thầy, quư thầy hăy giữ nguyên như cũ. Nghĩa là ông thầy đó day ḿnh cúng bái, tụng niệm, kệ ngâm hoặc ǵ đó bây giờ cũng làm y như vậy hết. Nhưng ḿnh thấy cái điều đó không đem đến thiện pháp th́ lần lần tự sửa lấy ḿnh. Rồi ḿnh dần dần tu tập cho ḿnh đi vào con đường thiện phap mà đức Phật đă nêu ra. Chớ không nói thầy Tổ ḿnh làm cái đó sai, cái đó trật, cái đó là mê tín, không được nói cái điều đó. Đó là cái ư của Thầy muốn giảng bài này là như vậy đó.

Quư thầy đừng nghĩ rằng Thầy giảng Giáo án này là Thầy muốn quư thầy từ bỏ nghề thầy thuốc trị bệnh, làm việc từ thiện, bố thí, v.v.. quư thầy chớ nghĩ như vậy!

Tất cả những ǵ làm lợi ích cho mọi người, cho xă hội th́ quư thầy hăy giữ nguyên. Nghĩa là quư thầy biết được những các pháp ác để quư thầy tu tập cái tâm của ḿnh, trau dồi cái tâm thương yêu của ḿnh. C̣n những việc làm kia th́ hăy giữ nguyên chứ quư thầy  đừng bỏ, xiên qua một góc độ khác th́ cái đó không phải là cái ư của Thầy giảng Giáo án này đâu.

Quư thầy cũng đừng nghĩ Thầy giảng Giáo án này là muốn cho quư thầy không viết kinh, soạn sách, dịch kinh, viết sách. Quư thầy chớ có nghĩ như vậy!

Tất cả những điều mà quư thầy đă làm có tính cách phổ biến mọi đường lối tu tập th́ quư thầy cứ giữ nguyên. Nghĩa là mọi đường lối đó đều có thể là tốt chứ không xấu đâu, nó không giúp ích cho người ta cái này th́ nó cũng giúp ích cho người ta cái khác. Cho nên cứ giữ nguyên mà làm nhưng quư thầy cứ sửa những cái điều không tốt, điều ác, hành động ác, hành động không tốt trong tâm của ḿnh theo Giáo án của Phật để quư thầy được giải thoát.

Quư thầy cũng đừng hiểu Thầy giảng Giáo án này là chống trái, bài bác quư thầy phá giới, phạm giới, mà tất cả những ǵ quư thầy đang sống quư thầy cứ giữ nguyên. Nghĩa là đừng có nghĩ rằng Thầy dạy Giáo án này ra là chống trái với những thầy phá giới, không phải đâu!

Nghĩa là quư thầy đó làm những ǵ th́ mặc, cứ giữ nguyên chứ không phải bắt buộc họ phải giữ ǵn ngày ăn một bữa giống như Thầy, hoặc ngủ ít, hoặc độc cư, hoặc là nhẫn nhục, tùy thuận, bằng ḷng ai hết. Thầy không bắt buộc họ. Tất cả Giáo án này là không bắt buộc người nào hết. Miễn là người đó nhận ra pháp ác, pháp thiện. Pháp ác dứt, pháp thiện tăng trưởng th́ họ hưởng được sự giải thoát. Có như vậy thôi! Giáo án này ra đời là nhằm mục đích như vậy. Ai thấy được cứ thực hiện, ai thấy không được th́ thôi. Chứ không được theo chỗ Giáo án này mà bài bác người ta đúng hay sai, điều đó là không được.

Quư thầy cũng đừng hiểu Thầy dạy Giáo án này là bắt buộc quư thầy phải tu theo Giới - Định - Tuệ của đức Phật, quư thầy đă tu theo giới định tuệ nào th́ quư thầy cứ giữ nguyên!

Nghĩa là ḿnh tu theo giới định tuệ nào, của kinh điển nào th́ cứ giữ nguyên. C̣n ḿnh thấy được Giới - Định - Tuệ của đức Phật đúng th́ cố gắng khắc phục dần dần theo đó. C̣n những giới định tuệ nào mà không đúng, có ác pháp trong đó, có những cái phi thời trong đó th́ lần lần chúng ta dứt, chứ không nói nó là đúng, là sai. Chúng ta từ từ dứt chứ không phải là chúng ta dứt được đâu. Giờ có quư thầy cũng nói tu giới định tuệ nhưng mà một ngày ăn hai, ba bữa th́ đó là phi thời. Ḿnh không nói là phi thời mà ḿnh biết là Giới - Định - Tuệ của Phật dạy ngày ăn một bữa mới không phi thời th́ ḿnh dần dần sửa đổi. Bởi v́ ḿnh c̣n đang ăn ngày ba bữa nên ḿnh sửa lần cho ḿnh ăn ngày một bữa. Đó là đi vào thiện pháp không phi thời nữa. C̣n quư thầy người ta chưa hiểu biết hoặc người ta hiểu biết mà người ta sống khắc phục chưa được th́ ḿnh không được nói, không được phê b́nh họ, không được nói giới định tuệ đó là giới định tuệ sai. Giới định tuệ đó là của Đại thừa chứ không phải giới định tuệ của Tiểu thừa, ḿnh đừng có nói điều đó, nói điều đó là điều không tốt.

Này quư thầy, Thầy dạy Giáo án này mục đích của nó là cho quư thầy biết pháp nào là bất thiện, pháp nào là thiện. Pháp bất thiện mà quư thầy chưa từ bỏ th́ hăy cố gắng từ bỏ v́ pháp bất thiện đó nó làm cho cấu uế, đưa đến tái sanh luân hồi, làm khổ đau, đưa lại quả khổ, đem lại già chết ở trong tương lai của chúng ta. Nghĩa là Giáo án Thầy dạy cho quư thầy biết pháp thiện, pháp bất thiện để cho quư thầy tu tập dứt bỏ nó chứ không phải đem ra để quư thầy thấy cái sai cái đúng của thế gian. Phải hiểu như vậy mới biết được cái tâm trạng của thầy khi giảng Giáo án này.

Tại sao từ xưa Thầy không giảng Giáo án này? Là tại v́ Thầy thấy nó chưa có đủ duyên, đồng thời Thầy nói ra th́ sợ người ta không hiểu ḿnh. Thầy giảng ra th́ nói Thầy có ư chống báng các pháp của mọi Phật pháp trên thế gian.

Thầy giảng Giáo án này có những pháp thiện mà quư thầy chưa được trau dồi như Thầy giảng Giáo án Tứ vô lượng tâm th́ trau dồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Quư thầy chưa bao giờ được trau dồi, bây giờ Thầy giảng cách thức để cho quư thầy biết, để trau dồi tâm ḿnh đi vào thiện pháp. Đó là mục đích của Thầy là như vậy.

Thầy giảng Giáo án này, có những thiện pháp mà quư thầy chưa được trau dồi để được thanh tịnh, không làm cấu uế, chấm dứt tái sanh luân hồi, hết sự đau khổ, đưa đến quả lành, không già, bệnh, chết. Th́ mục đích của thầy giảng Giáo án này để quư thầy trau dồi để thân tâm ḿnh thanh tịnh, để không c̣n cấu uế, không c̣n ô nhiễm nữa, chấm dứt sự tái sanh luân hồi đau khổ, đưa đến những quả lành và thoát khỏi già, bệnh, chết. Mục đích của Giáo án là như vậy, chứ không phải mục đích như hồi năy nói ở trên, cho nên các thầy đừng hiểu như những cái ở trên, đó là sai.

Những pháp ấy Thầy đă giảng dạy trong Giáo án để cho quư thầy thực hành theo đúng lời giảng dạy của Thầy, thời các pháp cấu uế, bất tịnh, bất thiện pháp của quư thầy được diệt trừ; các pháp thiện thanh tịnh được tăng trưởng và quư thầy sẽ tự chứng biết, chứng ngộ và đạt đến an trú ngay trong hiện tại, trí tuệ cụ túc viên măn, chấm dứt sanh tử luân hồi, làm chủ sự sống chết, để quư thầy chứng nghiệm được sự tu tập và quư thầy sẽ được an trú ngay trong hiện tại của sự giải thoát đó. Nơi quư thầy, quư thầy sẽ chứng minh cụ thể cho sự giải thoát, chớ không phải nói một cách mà không có trạng thái, không có sự giải thoát, gọi là vô sở đắc đâu. Nó có sự an lạc, có sự giải thoát thật sự, có tâm thiện thực sự, có ḷng thương yêu thật sự để chứng nghiệm qua cái sự tu tập, trau dồi của quư thầy, bằng cách là quư thầy siêng năng tu tập ngay trong hiện tại. Ngay trong khi tu tập đă có sự chứng nghiệm đó rồi, th́ như vậy quư thầy mới tin Giáo án mà Thầy vạch ra nó có kết quả thực sự, đem lại hạnh phúc cho con người.

Đến đây, qua phần này th́ quư thầy đă thấy rằng Thầy đă dạy Giáo án này là ư như vậy. Chứ không phải để lấy cái chỗ này để bài bác chống đối người ta, hoặc thế này thế khác th́ điều đó là pháp ác chứ không phải pháp thiện nữa.

Các thầy nhớ kỹ như vậy, các thầy nói đúng chứ không phải sai, nhưng mà đứng trong góc độ người ta hiểu th́ họ thấy quư thầy là những người ác pháp chứ không phải người thiện pháp đâu. Bởi v́ người ta c̣n kiến chấp, c̣n lầm chấp, c̣n ôm chặt cho nên người ta đau khổ, tưc tối, giận dữ, tranh luận với quư thầy. Lúc đó quư thầy đem thiện pháp mà biến thiện pháp trở thành ác pháp với mọi người. Th́ điều này quư thầy đă làm sai không đúng lời dạy của Thầy.

Cho nên khi mà nghe được lời dạy của Thầy rồi th́ quư thầy phải âm thầm mà nỗ lực tu hành, không được đem cái Giáo án này mà dạy người khác. Tại sao vậy?

Chỉ khi nào có những người có quyết tâm tu để t́m giải thoát th́ chúng ta thấy họ có sự tha thiết, sống đúng cái hạnh của người quyết tu. Người ta muốn xả bỏ th́ ḿnh cho người ta đọc, hoặc người ta nghe. C̣n những người sống phi thời, sống theo dục lạc thế gian th́ đem sách này ra ngươi ta t́m mọi cách chống đối, người ta bị tội lỗi với Phật pháp. V́ Phật đă dạy chứ đâu phải của Thầy, Thầy chỉ là người khai triển lại những lời của Phật chứ không phải pháp này là của Thầy. Thầy đâu phải là đức giao chủ của đạo Phật, Thầy cũng không có giáo pháp, triết, đường lối của đạo Phật. Thầy chỉ khai triển lại cái đường của đức Phật, mà nếu đem cho người đang lầm chấp, đang say mê ở trong dục lạc thế gian th́ người ta phải có sự tranh luận, bài bác pháp này, tức là người ta bài bác pháp của Phật. V́ vậy làm cho người ta tội lỗi hơn và người ta sẽ trôi lăn trong lục đạo sáu nẻo, biết khi nào người ta gặp Phật pháp.

Cho nên chúng ta phải biết thương người, biết thương người là biết ngăn ngừa tội lỗi của họ. Cũng như ḿnh biết ngăn ngừa tội lỗi của người ăn cắp th́ ḿnh để cái xe, cái vật dụng ǵ ḿnh phải cảnh giác. Có cảnh giác nên người ăn cắp không lấy được, v́ vậy mà không bị tội lỗi. Cũng như ḿnh biết thương người th́ ḿnh phải cảnh giác đừng để cho những cái pháp rơi vào những người đang sống trong dục lạc. V́ đang sống trong dục lạc họ phải có những lư luận để che đậy những điều đó, do đó họ thành ra phỉ báng Phật pháp. Mà phỉ báng Phật pháp th́ họ tội vô lượng. Cho nên v́ vậy mà họ bị đọa địa ngục cho biết đến kiếp nào mà họ gặp Phật pháp.

Cho nên v́ mot cái duyên không tốt th́ đời đời kiếp kiếp họ không gặp được Phật pháp. “Được thân là khó, được gặp Phật pháp c̣n khó hơn”, thế mà hôm nay chúng ta vô t́nh đă làm cho họ rơi vào cái vô lượng kiếp không gặp Phật pháp th́ đó là cái tội, quá tội. Chúng ta phải biết thương người. V́ thế, khi học được Giáo án này rồi th́ quư thầy cẩn thận mà truyền pháp chứ không phải đụng đâu phô ra hết hoặc là đăng trên báo chí, hoặc in thành sách bán ở các hiệu sách, điều đó không phải.

Pháp này là pháp quư giá, pháp này đem đến cho mọi con người được giải thoát, sống được an vui, được thương yêu nhau, đùm bọc lấy nhau trong mọi h́nh thức. Pháp này phải được xem là cái pháp quư nhất trong đời sống của nhân loại, của con người. V́ thế pháp này được đem bố thí, được đem làm tài liệu học tập cho những con người biết t́m đường giải thoát. Và pháp này không được bán, pháp này luôn luôn được trao đến người quyết t́m con đường giải thoát. C̣n những người không quyết t́m con đường giải thoát, chạy theo dục lạc thế gian, ham thích dục lạc thế gian th́ những người đó chưa đủ duyên, chúng ta chưa nên trao. Chờ khi nào họ chạy theo dục lạc thế gian, đâm đầu vào cái khổ; chừng nào họ thấy đời là khổ thật, họ than thở đời không có ǵ là hạnh phúc th́ chúng ta mới đem cho họ xem, đưa cho họ biết để cho họ thức tỉnh. C̣n họ đang say trên đống tiền, trên danh lợi, trên sắc dục th́ thôi chúng ta khoan đă, hăy dừng lại đối với những người này. Cho nên muốn trao pháp phải trao cho người có đủ duyên. Trao cho những người không đủ duyên th́ họ càng làm thêm tội ác.

Đó là những lời cảnh giác, những lời khuyên của Thầy đối với quư thầy. Cho nên Thầy không muốn dùng cái pháp này để tạo cái danh của ḿnh, mà chỉ dùng cái pháp này để làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên đâu cần phổ biến cho rộng răi, đâu cần quảng bá cho nó rộng lớn. Rộng lớn mà có bao nhiêu người tu được? Thà là âm thầm xem xét xem người nào đủ duyên, v́ đủ duyên th́ đâu họ cũng gặp, c̣n không đủ duyên th́ dù bày bán giữa chợ họ cũng không thèm mua. Cho nên ở đây chúng ta sống trong pháp nhân duyên của Phật th́ chúng ta đă hiểu rơ, và sống trong pháp nhân quả của Phật th́ cũng đă rành. Cho nên chúng ta ngồi đây mà chờ người có đủ duyên th́ mới đem pháp trao chớ không phải đem đi bán pháp để độ người. Độ người kiểu đó là độ danh, độ lợi chứ không phải độ người.

Cho nên khi quư thầy khi trở về quê hương của ḿnh mà có đủ duyen in được sách này th́ cần phải trịnh trọng. Người nào có tâm thành đến để đảnh lễ pháp ta mới bố thí cho họ. Người nào không đảnh lễ dù có bỏ hàng triệu, hàng tỷ bạc cũng không cho chứ nói ǵ năm ngàn, mười ngàn th́ pháp bảo của Phật coi quá rẻ. Đó là những lời nói nhắc nhở quư thầy và cũng là những lời nói sau cùng khi Thầy trao cái Giáo án này ra.

(Trích: Giáo án Tu Tập Giai Đoạn I,
Băng số 14/61, mùa An Cư năm 1997)

Nhóm Học Tập Đạo Đức
đánh máy tháng 7/2015.

A picture containing music

Description automatically generated