Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Trả nợ nhân quả quá khứ

Trả nợ nhân quả quá khứ - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 25 Th12, 2000
Quay lại trang trước
TITLE

Trả nợ nhân quả quá khứ

Trả nợ nhân quả quá khứ

Trả nợ nhân quả quá khứ

00:03:20

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x