Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Thế nào là người vô sự?

Thế nào là người vô sự? - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 26 Th3, 2012
Quay lại trang trước
TITLE

Thế nào là người vô sự?

Thế nào là người vô sự?

Thế nào là người vô sự?

00:01:39

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x