Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Sống Mười Điều Lành

Sống Mười Điều Lành - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 28 Th4, 2011
Quay lại trang trước
TITLE

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách

00:00:38

Còn lại 0 phút trong bài

Lời nói đầu

Lời nói đầu

Lời nói đầu

00:09:11

Còn lại 0 phút trong bài

Tri kiến giải thoát

Tri kiến giải thoát

Tri kiến giải thoát

00:07:17

Còn lại 0 phút trong bài

Mười điều lành

Mười điều lành

Mười điều lành

00:03:19

Còn lại 0 phút trong bài

Điều lành thứ nhất: Không nên giết hại chúng sanh

Điều lành thứ nhất: Không nên giết hại chúng sanh

Điều lành thứ nhất: Không nên giết hại chúng sanh

00:08:45

Còn lại 0 phút trong bài

Điều lành thứ hai: Không nên trộm cắp

Điều lành thứ hai: Không nên trộm cắp

Điều lành thứ hai: Không nên trộm cắp

00:05:39

Còn lại 0 phút trong bài

Điều lành thứ ba: Không nên tà dâm

Điều lành thứ ba: Không nên tà dâm

Điều lành thứ ba: Không nên tà dâm

00:04:05

Còn lại 0 phút trong bài

Điều lành thứ tư: Không nên nói dối

Điều lành thứ tư: Không nên nói dối

Điều lành thứ tư: Không nên nói dối

00:05:56

Còn lại 0 phút trong bài

Điều lành thứ năm: Không nên nói lời thêu dệt

Điều lành thứ năm: Không nên nói lời thêu dệt

Điều lành thứ năm: Không nên nói lời thêu dệt

00:03:33

Còn lại 0 phút trong bài

Điều lành thứ sáu: Không nên nói lật lọng

Điều lành thứ sáu: Không nên nói lật lọng

Điều lành thứ sáu: Không nên nói lật lọng

00:03:28

Còn lại 0 phút trong bài

Điều lành thứ bảy: Không nên nói lời hung ác

Điều lành thứ bảy: Không nên nói lời hung ác

Điều lành thứ bảy: Không nên nói lời hung ác

00:02:44

Còn lại 0 phút trong bài

Điều lành thứ tám: Không nên tham lam

Điều lành thứ tám: Không nên tham lam

Điều lành thứ tám: Không nên tham lam

00:09:12

Còn lại 0 phút trong bài

Điều lành thứ chín: Không nên sân giận

Điều lành thứ chín: Không nên sân giận

Điều lành thứ chín: Không nên sân giận

00:05:07

Còn lại 0 phút trong bài

Điều lành thứ mười: Không nên si mê

Điều lành thứ mười: Không nên si mê

Điều lành thứ mười: Không nên si mê

00:03:33

Còn lại 0 phút trong bài

Sống mười điều lành

Sống mười điều lành

Sống mười điều lành

00:04:03

Còn lại 0 phút trong bài

Hòa mình trong thiện pháp

Hòa mình trong thiện pháp

Hòa mình trong thiện pháp

00:10:26

Còn lại 0 phút trong bài

Duyên hợp và duyên tan

Duyên hợp và duyên tan

Duyên hợp và duyên tan

00:08:27

Còn lại 0 phút trong bài

Thực hiện sống mười điều lành

Thực hiện sống mười điều lành

Thực hiện sống mười điều lành

00:10:59

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x