Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Sát sanh để cứu người

Sát sanh để cứu người - Trưởng lão Thích Thông Lạc
Quay lại trang trước
TITLE

Sát sanh để cứu người

Sát sanh để cứu người

Sát sanh để cứu người

00:04:56

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x