Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Phóng sanh đúng chánh pháp

Phóng sanh đúng chánh pháp - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 16 Th5, 1998
Quay lại trang trước
TITLE

Phóng sanh đúng chánh pháp

Phóng sanh đúng chánh pháp

Phóng sanh đúng chánh pháp

00:07:13

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x