Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Phóng sanh, bố thí

Phóng sanh, bố thí - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 22 Th11, 2004
Quay lại trang trước
TITLE

Phóng sanh, bố thí

Phóng sanh, bố thí

Phóng sanh, bố thí

00:09:14

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x