Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Nhân quả quá khứ hiện tại

Nhân quả quá khứ hiện tại - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 06 Th5, 2000
Quay lại trang trước
TITLE

Nhân quả quá khứ hiện tại

Nhân quả quá khứ hiện tại

Nhân quả quá khứ hiện tại

00:02:37

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x