Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Lòng Yêu Thương – Tập 1

Lòng Yêu Thương – Tập 1 - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 16 Th10, 2009
Quay lại trang trước
TITLE

Lời nói đầu

Lời nói đầu

Lời nói đầu

00:03:19

Còn lại 0 phút trong bài

Nơi trở về

Nơi trở về

Nơi trở về

00:07:01

Còn lại 0 phút trong bài

Lòng yêu thương của Carolyn

Lòng yêu thương của Carolyn

Lòng yêu thương của Carolyn

00:16:33

Còn lại 0 phút trong bài

Lòng yêu thương loài sâu bọ của cháu Brian

Lòng yêu thương loài sâu bọ của cháu Brian

Lòng yêu thương loài sâu bọ của cháu Brian

00:10:14

Còn lại 0 phút trong bài

Lòng yêu thương của Rôbetti

Lòng yêu thương của Rôbetti

Lòng yêu thương của Rôbetti

00:04:57

Còn lại 0 phút trong bài

Lòng yêu thương của Mario

Lòng yêu thương của Mario

Lòng yêu thương của Mario

00:14:17

Còn lại 0 phút trong bài

Lòng yêu thương Tổ quốc

Lòng yêu thương Tổ quốc

Lòng yêu thương Tổ quốc

00:09:16

Còn lại 0 phút trong bài

Tôn trọng sự sống của mình và mọi người là yêu thương Tổ quốc

Tôn trọng sự sống của mình và mọi người là yêu thương Tổ quốc

Tôn trọng sự sống của mình và mọi người là yêu thương Tổ quốc

00:17:46

Còn lại 0 phút trong bài

Lòng yêu thương bè bạn giữa Bá Nha và Tử Kỳ

Lòng yêu thương bè bạn giữa Bá Nha và Tử Kỳ

Lòng yêu thương bè bạn giữa Bá Nha và Tử Kỳ

00:34:47

Còn lại 0 phút trong bài

Lòng yêu thương của Thánh Mahatma Gandhi

Lòng yêu thương của Thánh Mahatma Gandhi

Lòng yêu thương của Thánh Mahatma Gandhi

00:58:36

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x