Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Đường Về Xứ Phật – Tập 9

Đường Về Xứ Phật – Tập 9 - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 15 Th10, 2021
Quay lại trang trước
TITLE

Đường Về Xứ Phật - Tập 9

Đường Về Xứ Phật - Tập 9

Đường Về Xứ Phật - Tập 9

00:01:19

Còn lại 0 phút trong bài

Lời nói đầu

Lời nói đầu

Lời nói đầu

00:26:45

Còn lại 0 phút trong bài

Kinh Viên Giác

Kinh Viên Giác

Kinh Viên Giác

00:04:11

Còn lại 0 phút trong bài

Đức Phật tu tập pháp môn nào trong 49 ngày chứng đạo?

Đức Phật tu tập pháp môn nào trong 49 ngày chứng đạo?

Đức Phật tu tập pháp môn nào trong 49 ngày chứng đạo?

00:17:46

Còn lại 0 phút trong bài

Các pháp đều không

Các pháp đều không

Các pháp đều không

00:07:09

Còn lại 0 phút trong bài

Thế giới siêu hình

Thế giới siêu hình

Thế giới siêu hình

00:03:11

Còn lại 0 phút trong bài

Không có cảnh giới Niết Bàn, tu rồi về đâu?

Không có cảnh giới Niết Bàn, tu rồi về đâu?

Không có cảnh giới Niết Bàn, tu rồi về đâu?

00:05:29

Còn lại 0 phút trong bài

Người tu hành chưa giải thoát hoàn toàn có bị vô minh che mờ và còn tiếp tục tái sanh không?

Người tu hành chưa giải thoát hoàn toàn có bị vô minh che mờ và còn tiếp tục tái sanh không?

Người tu hành chưa giải thoát hoàn toàn có bị vô minh che mờ và còn tiếp tục tái sanh không?

00:03:17

Còn lại 0 phút trong bài

Người điếc không sợ súng

Người điếc không sợ súng

Người điếc không sợ súng

00:12:46

Còn lại 0 phút trong bài

Có thân người mới đủ điều kiện tu hành thoát khổ

Có thân người mới đủ điều kiện tu hành thoát khổ

Có thân người mới đủ điều kiện tu hành thoát khổ

00:09:49

Còn lại 0 phút trong bài

Được thân người khó

Được thân người khó

Được thân người khó

00:05:39

Còn lại 0 phút trong bài

Con người ngày một đông hơn

Con người ngày một đông hơn

Con người ngày một đông hơn

00:17:37

Còn lại 0 phút trong bài

Khỉ vượn có phải là thủy tổ của loài người không?

Khỉ vượn có phải là thủy tổ của loài người không?

Khỉ vượn có phải là thủy tổ của loài người không?

00:09:43

Còn lại 0 phút trong bài

Nguồn gốc vũ trụ

Nguồn gốc vũ trụ

Nguồn gốc vũ trụ

00:06:10

Còn lại 0 phút trong bài

Người hoàn hảo

Người hoàn hảo

Người hoàn hảo

00:07:20

Còn lại 0 phút trong bài

Nẻo về đạo đức

Nẻo về đạo đức

Nẻo về đạo đức

00:05:25

Còn lại 0 phút trong bài

Quy y Tam Bảo

Quy y Tam Bảo

Quy y Tam Bảo

00:02:13

Còn lại 0 phút trong bài

Trung Tâm An Dưỡng Chơn Lạc

Trung Tâm An Dưỡng Chơn Lạc

Trung Tâm An Dưỡng Chơn Lạc

00:02:18

Còn lại 0 phút trong bài

Đường đi nhân quả

Đường đi nhân quả

Đường đi nhân quả

00:12:38

Còn lại 0 phút trong bài

Người cư sĩ ăn phi thời

Người cư sĩ ăn phi thời

Người cư sĩ ăn phi thời

00:03:41

Còn lại 0 phút trong bài

Đức Phật không có dạy pháp môn đập phá

Đức Phật không có dạy pháp môn đập phá

Đức Phật không có dạy pháp môn đập phá

00:25:56

Còn lại 0 phút trong bài

Ngày sinh nhật

Ngày sinh nhật

Ngày sinh nhật

00:01:57

Còn lại 0 phút trong bài

Thọ Bát Quan Trai là gieo duyên Phật pháp ở ngày mai

Thọ Bát Quan Trai là gieo duyên Phật pháp ở ngày mai

Thọ Bát Quan Trai là gieo duyên Phật pháp ở ngày mai

00:06:59

Còn lại 0 phút trong bài

Hãy tiết kiệm

Hãy tiết kiệm

Hãy tiết kiệm

00:02:30

Còn lại 0 phút trong bài

Nhóm tu học Nguyên thủy Hoa Kỳ

Nhóm tu học Nguyên thủy Hoa Kỳ

Nhóm tu học Nguyên thủy Hoa Kỳ

00:02:07

Còn lại 0 phút trong bài

Thỉnh kinh

Thỉnh kinh

Thỉnh kinh

00:06:24

Còn lại 0 phút trong bài

Xá lợi có phải do tu thiền không?

Xá lợi có phải do tu thiền không?

Xá lợi có phải do tu thiền không?

00:23:48

Còn lại 0 phút trong bài

Cúng dường đúng chánh pháp

Cúng dường đúng chánh pháp

Cúng dường đúng chánh pháp

00:10:29

Còn lại 0 phút trong bài

Muốn nhập định thì phải siêng năng lễ Phật

Muốn nhập định thì phải siêng năng lễ Phật

Muốn nhập định thì phải siêng năng lễ Phật

00:06:53

Còn lại 0 phút trong bài

Rèn luyện nghị lực, bền chí, kiên nhẫn

Rèn luyện nghị lực, bền chí, kiên nhẫn

Rèn luyện nghị lực, bền chí, kiên nhẫn

00:06:14

Còn lại 0 phút trong bài

Tưởng tức

Tưởng tức

Tưởng tức

00:03:04

Còn lại 0 phút trong bài

Chưa đủ duyên xuất gia

Chưa đủ duyên xuất gia

Chưa đủ duyên xuất gia

00:12:03

Còn lại 0 phút trong bài

Tập II (bộ mới)

Tập II (bộ mới)

Tập II (bộ mới)

00:01:53

Còn lại 0 phút trong bài

Cõi trời

Cõi trời

Cõi trời

00:10:19

Còn lại 0 phút trong bài

Hoài vọng

Hoài vọng

Hoài vọng

00:06:21

Còn lại 0 phút trong bài

Nguyện ước

Nguyện ước

Nguyện ước

00:05:48

Còn lại 0 phút trong bài

Xin thỉnh kinh

Xin thỉnh kinh

Xin thỉnh kinh

00:02:32

Còn lại 0 phút trong bài

Tu sao lâu quá

Tu sao lâu quá

Tu sao lâu quá

00:01:54

Còn lại 0 phút trong bài

Chấn hưng Phật pháp

Chấn hưng Phật pháp

Chấn hưng Phật pháp

00:05:14

Còn lại 0 phút trong bài

Dùng thần thông độ chúng sanh

Dùng thần thông độ chúng sanh

Dùng thần thông độ chúng sanh

00:05:06

Còn lại 0 phút trong bài

Thiền yoga cũng tịnh chỉ hơi thở được

Thiền yoga cũng tịnh chỉ hơi thở được

Thiền yoga cũng tịnh chỉ hơi thở được

00:02:53

Còn lại 0 phút trong bài

Tâm lực pháp hướng

Tâm lực pháp hướng

Tâm lực pháp hướng

00:02:03

Còn lại 0 phút trong bài

Cách tu Định Niệm Hơi Thở và Định Chánh Niệm Tĩnh Giác

Cách tu Định Niệm Hơi Thở và Định Chánh Niệm Tĩnh Giác

Cách tu Định Niệm Hơi Thở và Định Chánh Niệm Tĩnh Giác

00:08:11

Còn lại 0 phút trong bài

Quán và biết

Quán và biết

Quán và biết

00:05:03

Còn lại 0 phút trong bài

Ly các loại hỷ tưởng

Ly các loại hỷ tưởng

Ly các loại hỷ tưởng

00:02:26

Còn lại 0 phút trong bài

Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh nào?

Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh nào?

Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh nào?

00:06:55

Còn lại 0 phút trong bài

Ly hỷ trú xả có phải là pháp hướng tâm không?

Ly hỷ trú xả có phải là pháp hướng tâm không?

Ly hỷ trú xả có phải là pháp hướng tâm không?

00:03:12

Còn lại 0 phút trong bài

Nghiệp tái sanh

Nghiệp tái sanh

Nghiệp tái sanh

00:04:11

Còn lại 0 phút trong bài

Thức trong 12 nhân duyên và thức nào là linh hồn

Thức trong 12 nhân duyên và thức nào là linh hồn

Thức trong 12 nhân duyên và thức nào là linh hồn

00:04:16

Còn lại 0 phút trong bài

Minh

Minh

Minh

00:01:19

Còn lại 0 phút trong bài

Phương cách nhập Nhị thiền

Phương cách nhập Nhị thiền

Phương cách nhập Nhị thiền

00:06:25

Còn lại 0 phút trong bài

Hành các pháp thiện có phải là tu tập Chánh Niệm Tĩnh Giác và Định Niệm Hơi Thở không?

Hành các pháp thiện có phải là tu tập Chánh Niệm Tĩnh Giác và Định Niệm Hơi Thở không?

Hành các pháp thiện có phải là tu tập Chánh Niệm Tĩnh Giác và Định Niệm Hơi Thở không?

00:05:22

Còn lại 0 phút trong bài

Pháp hướng tâm ngắn gọn có kết quả nhanh hơn

Pháp hướng tâm ngắn gọn có kết quả nhanh hơn

Pháp hướng tâm ngắn gọn có kết quả nhanh hơn

00:02:28

Còn lại 0 phút trong bài

Khi nào mới bắt đầu hướng tâm

Khi nào mới bắt đầu hướng tâm

Khi nào mới bắt đầu hướng tâm

00:03:52

Còn lại 0 phút trong bài

Tu Định Vô Lậu trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp như thế nào?

Tu Định Vô Lậu trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp như thế nào?

Tu Định Vô Lậu trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp như thế nào?

00:07:52

Còn lại 0 phút trong bài

Vén màn Ngũ triền cái, bứt sạch Thất kiết sử

Vén màn Ngũ triền cái, bứt sạch Thất kiết sử

Vén màn Ngũ triền cái, bứt sạch Thất kiết sử

00:03:20

Còn lại 0 phút trong bài

Cách thức tu hành Thất Giác Chi

Cách thức tu hành Thất Giác Chi

Cách thức tu hành Thất Giác Chi

00:31:28

Còn lại 0 phút trong bài

Dùng một hay nhiều câu pháp hướng trong một thời tu

Dùng một hay nhiều câu pháp hướng trong một thời tu

Dùng một hay nhiều câu pháp hướng trong một thời tu

00:09:44

Còn lại 0 phút trong bài

Hướng tâm như thế nào có hiệu quả?

Hướng tâm như thế nào có hiệu quả?

Hướng tâm như thế nào có hiệu quả?

00:01:56

Còn lại 0 phút trong bài

Thùy miên hay tùy miên

Thùy miên hay tùy miên

Thùy miên hay tùy miên

00:02:10

Còn lại 0 phút trong bài

Hạnh độc cư

Hạnh độc cư

Hạnh độc cư

00:04:52

Còn lại 0 phút trong bài

Sống thơ thẩn một mình

Sống thơ thẩn một mình

Sống thơ thẩn một mình

00:01:54

Còn lại 0 phút trong bài

Thường bất khinh Bồ tát

Thường bất khinh Bồ tát

Thường bất khinh Bồ tát

00:04:09

Còn lại 0 phút trong bài

Thời khóa tu tập cho người cư sĩ

Thời khóa tu tập cho người cư sĩ

Thời khóa tu tập cho người cư sĩ

00:04:35

Còn lại 0 phút trong bài

Bốn loại thức ăn

Bốn loại thức ăn

Bốn loại thức ăn

00:05:17

Còn lại 0 phút trong bài

Một truyền thống đẹp “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”

Một truyền thống đẹp “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”

Một truyền thống đẹp “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”

00:22:16

Còn lại 0 phút trong bài

Có ba hạng người tu tập Giới, Định, Tuệ

Có ba hạng người tu tập Giới, Định, Tuệ

Có ba hạng người tu tập Giới, Định, Tuệ

00:14:35

Còn lại 0 phút trong bài

Sự tu tập Khổ đế, Diệt đế trong Tứ Niệm Xứ

Sự tu tập Khổ đế, Diệt đế trong Tứ Niệm Xứ

Sự tu tập Khổ đế, Diệt đế trong Tứ Niệm Xứ

00:04:45

Còn lại 0 phút trong bài

Từ trường

Từ trường

Từ trường

00:10:37

Còn lại 0 phút trong bài

Cúng dường và nhận đồ cúng dường như thế nào đúng pháp?

Cúng dường và nhận đồ cúng dường như thế nào đúng pháp?

Cúng dường và nhận đồ cúng dường như thế nào đúng pháp?

00:07:37

Còn lại 0 phút trong bài

Nỗi đau về thể xác

Nỗi đau về thể xác

Nỗi đau về thể xác

00:08:09

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân quả

Nhân quả

Nhân quả

00:08:31

Còn lại 0 phút trong bài

Phóng sanh

Phóng sanh

Phóng sanh

00:09:46

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân quả phải trả

Nhân quả phải trả

Nhân quả phải trả

00:03:19

Còn lại 0 phút trong bài

Cầu cơ

Cầu cơ

Cầu cơ

00:10:32

Còn lại 0 phút trong bài

Ma đè

Ma đè

Ma đè

00:02:42

Còn lại 0 phút trong bài

Quy y Tam Bảo

Quy y Tam Bảo

Quy y Tam Bảo

00:08:12

Còn lại 0 phút trong bài

Tri kiến và bản lĩnh của người tu theo Chánh pháp Nguyên thủy

Tri kiến và bản lĩnh của người tu theo Chánh pháp Nguyên thủy

Tri kiến và bản lĩnh của người tu theo Chánh pháp Nguyên thủy

00:22:42

Còn lại 0 phút trong bài

13 năm và 5 năm, năm nào Đức Phật chế giới luật

13 năm và 5 năm, năm nào Đức Phật chế giới luật

13 năm và 5 năm, năm nào Đức Phật chế giới luật

00:12:11

Còn lại 0 phút trong bài

Bỏ những giới nhỏ nhặt

Bỏ những giới nhỏ nhặt

Bỏ những giới nhỏ nhặt

00:16:51

Còn lại 0 phút trong bài

Đừng lợi dụng linh động, sống động để sửa đổi giáo pháp và giới luật phật

Đừng lợi dụng linh động, sống động để sửa đổi giáo pháp và giới luật phật

Đừng lợi dụng linh động, sống động để sửa đổi giáo pháp và giới luật phật

00:04:52

Còn lại 0 phút trong bài

Khế lý, khế cơ

Khế lý, khế cơ

Khế lý, khế cơ

00:04:22

Còn lại 0 phút trong bài

Những giới không thích hợp được thay bằng những giới khác

Những giới không thích hợp được thay bằng những giới khác

Những giới không thích hợp được thay bằng những giới khác

00:05:13

Còn lại 0 phút trong bài

Tầm quan trọng của giới bổn tân tu

Tầm quan trọng của giới bổn tân tu

Tầm quan trọng của giới bổn tân tu

00:02:50

Còn lại 0 phút trong bài

Những thầy phạm giới làm sao thay đổi và sửa đổi giới luật được

Những thầy phạm giới làm sao thay đổi và sửa đổi giới luật được

Những thầy phạm giới làm sao thay đổi và sửa đổi giới luật được

00:02:02

Còn lại 0 phút trong bài

Giáo đoàn xuất gia còn là Đạo Bụt còn

Giáo đoàn xuất gia còn là Đạo Bụt còn

Giáo đoàn xuất gia còn là Đạo Bụt còn

00:02:44

Còn lại 0 phút trong bài

Cứ 25 năm giới luật phải được sửa đổi

Cứ 25 năm giới luật phải được sửa đổi

Cứ 25 năm giới luật phải được sửa đổi

00:04:00

Còn lại 0 phút trong bài

Thay đổi giới luật có làm ảnh hưởng tới Phật giáo không?

Thay đổi giới luật có làm ảnh hưởng tới Phật giáo không?

Thay đổi giới luật có làm ảnh hưởng tới Phật giáo không?

00:03:34

Còn lại 0 phút trong bài

Phạm hạnh có chấp nhận chùa to, Phật lớn không?

Phạm hạnh có chấp nhận chùa to, Phật lớn không?

Phạm hạnh có chấp nhận chùa to, Phật lớn không?

00:04:37

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x