Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Đường Về Xứ Phật – Tập 8

Đường Về Xứ Phật – Tập 8 - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 15 Th10, 2011
Quay lại trang trước
TITLE

Đường Về Xứ Phật - Tập 8

Đường Về Xứ Phật - Tập 8

Đường Về Xứ Phật - Tập 8

00:01:18

Còn lại 0 phút trong bài

Lời nói đầu

Lời nói đầu

Lời nói đầu

00:39:46

Còn lại 0 phút trong bài

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY

Người mới tu có hai mươi pháp cần tu tập

Người mới tu có hai mươi pháp cần tu tập

Người mới tu có hai mươi pháp cần tu tập

00:07:19

Còn lại 0 phút trong bài

Người mới tu có năm pháp cần nên tránh

Người mới tu có năm pháp cần nên tránh

Người mới tu có năm pháp cần nên tránh

00:11:51

Còn lại 0 phút trong bài

Người mới tu có sáu đức chánh hạnh cần phải tu tập

Người mới tu có sáu đức chánh hạnh cần phải tu tập

Người mới tu có sáu đức chánh hạnh cần phải tu tập

00:20:31

Còn lại 0 phút trong bài

Có năm pháp tu tập ly dục, ly bất thiện pháp

Có năm pháp tu tập ly dục, ly bất thiện pháp

Có năm pháp tu tập ly dục, ly bất thiện pháp

00:12:47

Còn lại 0 phút trong bài

Có bảy pháp khiến cho Phật pháp hưng thịnh

Có bảy pháp khiến cho Phật pháp hưng thịnh

Có bảy pháp khiến cho Phật pháp hưng thịnh

00:17:02

Còn lại 0 phút trong bài

Có bảy pháp giúp ta ly dục, ly ác pháp

Có bảy pháp giúp ta ly dục, ly ác pháp

Có bảy pháp giúp ta ly dục, ly ác pháp

00:34:11

Còn lại 0 phút trong bài

Quan Âm Thị Kính

Quan Âm Thị Kính

Quan Âm Thị Kính

00:48:49

Còn lại 0 phút trong bài

Đời sống Phạm hạnh

Đời sống Phạm hạnh

Đời sống Phạm hạnh

00:04:02

Còn lại 0 phút trong bài

Tùy thuận, bằng lòng

Tùy thuận, bằng lòng

Tùy thuận, bằng lòng

00:12:03

Còn lại 0 phút trong bài

Quả báo gì khi tâm và lời nói không đi đôi?

Quả báo gì khi tâm và lời nói không đi đôi?

Quả báo gì khi tâm và lời nói không đi đôi?

00:18:22

Còn lại 0 phút trong bài

Sống hòa hợp

Sống hòa hợp

Sống hòa hợp

00:14:57

Còn lại 0 phút trong bài

Thời khóa tu tập

Thời khóa tu tập

Thời khóa tu tập

00:35:40

Còn lại 0 phút trong bài

Thất niệm

Thất niệm

Thất niệm

00:02:35

Còn lại 0 phút trong bài

Hồi hướng

Hồi hướng

Hồi hướng

00:05:55

Còn lại 0 phút trong bài

Tiêu cực

Tiêu cực

Tiêu cực

00:20:30

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân duyên

Nhân duyên

Nhân duyên

00:02:15

Còn lại 0 phút trong bài

Tánh giác

Tánh giác

Tánh giác

00:19:44

Còn lại 0 phút trong bài

Hôn trầm

Hôn trầm

Hôn trầm

00:04:17

Còn lại 0 phút trong bài

Nhà tu hành có làm lợi ích gì cho xã hội

Nhà tu hành có làm lợi ích gì cho xã hội

Nhà tu hành có làm lợi ích gì cho xã hội

00:39:45

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo Phật yếm thế

Đạo Phật yếm thế

Đạo Phật yếm thế

00:09:07

Còn lại 0 phút trong bài

Lục căn

Lục căn

Lục căn

00:03:49

Còn lại 0 phút trong bài

Hỷ lạc do dục sanh có phải là hỷ lạc do 18 loại tưởng không?

Hỷ lạc do dục sanh có phải là hỷ lạc do 18 loại tưởng không?

Hỷ lạc do dục sanh có phải là hỷ lạc do 18 loại tưởng không?

00:05:25

Còn lại 0 phút trong bài

Các pháp không phải của ta

Các pháp không phải của ta

Các pháp không phải của ta

00:05:40

Còn lại 0 phút trong bài

Quả báo có hay không?

Quả báo có hay không?

Quả báo có hay không?

00:07:09

Còn lại 0 phút trong bài

Tốt đạo đẹp đời

Tốt đạo đẹp đời

Tốt đạo đẹp đời

00:04:45

Còn lại 0 phút trong bài

Tu thiền như thế nào không giậm chân tại chỗ?

Tu thiền như thế nào không giậm chân tại chỗ?

Tu thiền như thế nào không giậm chân tại chỗ?

00:04:45

Còn lại 0 phút trong bài

Vọng tưởng

Vọng tưởng

Vọng tưởng

00:04:50

Còn lại 0 phút trong bài

Tâm thức còn hay hoại diệt khi người đã chết

Tâm thức còn hay hoại diệt khi người đã chết

Tâm thức còn hay hoại diệt khi người đã chết

00:03:24

Còn lại 0 phút trong bài

Cúng dường tiền có phước báo không?

Cúng dường tiền có phước báo không?

Cúng dường tiền có phước báo không?

00:04:45

Còn lại 0 phút trong bài

Đại hội Long Hoa

Đại hội Long Hoa

Đại hội Long Hoa

00:09:05

Còn lại 0 phút trong bài

Thân thường bị bệnh

Thân thường bị bệnh

Thân thường bị bệnh

00:08:01

Còn lại 0 phút trong bài

Tuổi già hay cau có la rầy

Tuổi già hay cau có la rầy

Tuổi già hay cau có la rầy

00:04:43

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân quả có trùng hợp không?

Nhân quả có trùng hợp không?

Nhân quả có trùng hợp không?

00:05:20

Còn lại 0 phút trong bài

Boriska - cậu bé sao Hỏa

Boriska - cậu bé sao Hỏa

Boriska - cậu bé sao Hỏa

00:28:05

Còn lại 0 phút trong bài

Người sao Hỏa có tương ưng với người thế gian không?

Người sao Hỏa có tương ưng với người thế gian không?

Người sao Hỏa có tương ưng với người thế gian không?

00:00:49

Còn lại 0 phút trong bài

Sao Hỏa có sự sống không?

Sao Hỏa có sự sống không?

Sao Hỏa có sự sống không?

00:00:29

Còn lại 0 phút trong bài

Tên các hành tinh

Tên các hành tinh

Tên các hành tinh

00:00:26

Còn lại 0 phút trong bài

Chớ nên tin

Chớ nên tin

Chớ nên tin

00:00:31

Còn lại 0 phút trong bài

Tha tâm thông

Tha tâm thông

Tha tâm thông

00:02:20

Còn lại 0 phút trong bài

Hào quang

Hào quang

Hào quang

00:01:41

Còn lại 0 phút trong bài

Luân hồi

Luân hồi

Luân hồi

00:05:00

Còn lại 0 phút trong bài

Cái gì chịu hậu quả thiện ác nếu không có linh hồn

Cái gì chịu hậu quả thiện ác nếu không có linh hồn

Cái gì chịu hậu quả thiện ác nếu không có linh hồn

00:05:59

Còn lại 0 phút trong bài

Nhiếp tâm không vọng tưởng

Nhiếp tâm không vọng tưởng

Nhiếp tâm không vọng tưởng

00:03:13

Còn lại 0 phút trong bài

Nghiệp

Nghiệp

Nghiệp

00:01:54

Còn lại 0 phút trong bài

Nghiệp lành của Phật

Nghiệp lành của Phật

Nghiệp lành của Phật

00:01:31

Còn lại 0 phút trong bài

Nghiệp làm sao chui vào bào thai

Nghiệp làm sao chui vào bào thai

Nghiệp làm sao chui vào bào thai

00:02:39

Còn lại 0 phút trong bài

Sáu tháng ngồi kiết già không ăn uống

Sáu tháng ngồi kiết già không ăn uống

Sáu tháng ngồi kiết già không ăn uống

00:17:35

Còn lại 0 phút trong bài

Phụ bản I - Lời cảm nghĩ của tu sinh Lớp Chánh kiến - Lời giới thiệu

Phụ bản I - Lời cảm nghĩ của tu sinh Lớp Chánh kiến - Lời giới thiệu

Phụ bản I - Lời cảm nghĩ của tu sinh Lớp Chánh kiến - Lời giới thiệu

00:04:54

Còn lại 0 phút trong bài

Lời cảm nghĩ của tu sinh Lớp Chánh kiến

Lời cảm nghĩ của tu sinh Lớp Chánh kiến

Lời cảm nghĩ của tu sinh Lớp Chánh kiến

00:29:37

Còn lại 0 phút trong bài

Phụ bản II - Đạo đức nhân bản - nhân quả

Phụ bản II - Đạo đức nhân bản - nhân quả

Phụ bản II - Đạo đức nhân bản - nhân quả

00:05:05

Còn lại 0 phút trong bài

Lời bạt

Lời bạt

Lời bạt

00:04:56

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức đối với mình với người

Đạo đức đối với mình với người

Đạo đức đối với mình với người

00:01:12

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức môi trường sống

Đạo đức môi trường sống

Đạo đức môi trường sống

00:02:05

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức vệ sinh

Đạo đức vệ sinh

Đạo đức vệ sinh

00:03:12

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức cần kiệm

Đạo đức cần kiệm

Đạo đức cần kiệm

00:04:14

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức nhẫn nhục

Đạo đức nhẫn nhục

Đạo đức nhẫn nhục

00:04:01

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức tôn trọng

Đạo đức tôn trọng

Đạo đức tôn trọng

00:04:50

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức tùy thuận

Đạo đức tùy thuận

Đạo đức tùy thuận

00:05:44

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức ôn tồn, từ tốn

Đạo đức ôn tồn, từ tốn

Đạo đức ôn tồn, từ tốn

00:05:40

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức biết ơn

Đạo đức biết ơn

Đạo đức biết ơn

00:05:28

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức hiếu sinh

Đạo đức hiếu sinh

Đạo đức hiếu sinh

00:17:01

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức buông xả ly tham

Đạo đức buông xả ly tham

Đạo đức buông xả ly tham

00:14:40

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức thanh tịnh

Đạo đức thanh tịnh

Đạo đức thanh tịnh

00:13:04

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức chân thật

Đạo đức chân thật

Đạo đức chân thật

00:06:58

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức minh mẫn sáng suốt

Đạo đức minh mẫn sáng suốt

Đạo đức minh mẫn sáng suốt

00:11:45

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức tự nhiên

Đạo đức tự nhiên

Đạo đức tự nhiên

00:06:59

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức trầm lặng

Đạo đức trầm lặng

Đạo đức trầm lặng

00:06:52

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức biết đủ

Đạo đức biết đủ

Đạo đức biết đủ

00:04:59

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức từ tâm

Đạo đức từ tâm

Đạo đức từ tâm

00:06:43

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức bi tâm

Đạo đức bi tâm

Đạo đức bi tâm

00:06:35

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức vui vẻ

Đạo đức vui vẻ

Đạo đức vui vẻ

00:04:01

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức của ánh mắt

Đạo đức của ánh mắt

Đạo đức của ánh mắt

00:07:36

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức con cái đối với cha mẹ

Đạo đức con cái đối với cha mẹ

Đạo đức con cái đối với cha mẹ

00:03:00

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức cha mẹ đối với con cái

Đạo đức cha mẹ đối với con cái

Đạo đức cha mẹ đối với con cái

00:06:32

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức vợ chồng

Đạo đức vợ chồng

Đạo đức vợ chồng

00:05:43

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức học trò

Đạo đức học trò

Đạo đức học trò

00:04:17

Còn lại 0 phút trong bài

Thầy cô giáo đối xử với học trò

Thầy cô giáo đối xử với học trò

Thầy cô giáo đối xử với học trò

00:01:01

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức của người học trò nói riêng và của con người nói chung ngoài xã hội

Đạo đức của người học trò nói riêng và của con người nói chung ngoài xã hội

Đạo đức của người học trò nói riêng và của con người nói chung ngoài xã hội

00:05:02

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức con người nơi làm việc

Đạo đức con người nơi làm việc

Đạo đức con người nơi làm việc

00:05:27

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức con người đối với loài thảo mộc

Đạo đức con người đối với loài thảo mộc

Đạo đức con người đối với loài thảo mộc

00:03:32

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo đức đối với môi trường sống

Đạo đức đối với môi trường sống

Đạo đức đối với môi trường sống

00:05:35

Còn lại 0 phút trong bài

Giới luật

Giới luật

Giới luật

00:00:30

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x