Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Đường Về Xứ Phật – Tập 7

Đường Về Xứ Phật – Tập 7 - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 15 Th10, 2011
Quay lại trang trước
TITLE

Đường Về Xứ Phật - Tập 7

Đường Về Xứ Phật - Tập 7

Đường Về Xứ Phật - Tập 7

00:01:15

Còn lại 0 phút trong bài

Lời nói đầu

Lời nói đầu

Lời nói đầu

00:24:46

Còn lại 0 phút trong bài

Định Niệm Hơi Thở

Định Niệm Hơi Thở

Định Niệm Hơi Thở

00:19:15

Còn lại 0 phút trong bài

Tưởng định

Tưởng định

Tưởng định

00:08:00

Còn lại 0 phút trong bài

Thiền xả tâm

Thiền xả tâm

Thiền xả tâm

00:10:36

Còn lại 0 phút trong bài

Cận tử nghiệp

Cận tử nghiệp

Cận tử nghiệp

00:09:30

Còn lại 0 phút trong bài

Tiếp dẫn về Cực Lạc

Tiếp dẫn về Cực Lạc

Tiếp dẫn về Cực Lạc

00:09:18

Còn lại 0 phút trong bài

Khi tắt thở mà còn sân hận

Khi tắt thở mà còn sân hận

Khi tắt thở mà còn sân hận

00:04:35

Còn lại 0 phút trong bài

Ý thức

Ý thức

Ý thức

00:04:05

Còn lại 0 phút trong bài

Tâm linh

Tâm linh

Tâm linh

00:03:09

Còn lại 0 phút trong bài

Mạc na thức và A lại da thức

Mạc na thức và A lại da thức

Mạc na thức và A lại da thức

00:06:08

Còn lại 0 phút trong bài

Tu sai hay đúng

Tu sai hay đúng

Tu sai hay đúng

00:02:31

Còn lại 0 phút trong bài

Ý thức phân biệt và tĩnh giác

Ý thức phân biệt và tĩnh giác

Ý thức phân biệt và tĩnh giác

00:05:08

Còn lại 0 phút trong bài

Định Niệm Hơi Thở câu hữu với pháp hướng tâm

Định Niệm Hơi Thở câu hữu với pháp hướng tâm

Định Niệm Hơi Thở câu hữu với pháp hướng tâm

00:05:48

Còn lại 0 phút trong bài

Ngồi thiền nhập định

Ngồi thiền nhập định

Ngồi thiền nhập định

00:05:20

Còn lại 0 phút trong bài

Tiếng kêu cứu giữa biển khơi

Tiếng kêu cứu giữa biển khơi

Tiếng kêu cứu giữa biển khơi

00:09:59

Còn lại 0 phút trong bài

Thời khóa tu

Thời khóa tu

Thời khóa tu

00:04:39

Còn lại 0 phút trong bài

Đề tài thiền quán

Đề tài thiền quán

Đề tài thiền quán

00:02:06

Còn lại 0 phút trong bài

Đừng mất hy vọng

Đừng mất hy vọng

Đừng mất hy vọng

00:02:41

Còn lại 0 phút trong bài

Tự tại ra đi

Tự tại ra đi

Tự tại ra đi

00:07:06

Còn lại 0 phút trong bài

Pháp hướng tâm

Pháp hướng tâm

Pháp hướng tâm

00:05:14

Còn lại 0 phút trong bài

Trọng nam khinh nữ

Trọng nam khinh nữ

Trọng nam khinh nữ

00:09:10

Còn lại 0 phút trong bài

Nén tâm hương

Nén tâm hương

Nén tâm hương

00:10:07

Còn lại 0 phút trong bài

Đếm một ngàn hơi thở

Đếm một ngàn hơi thở

Đếm một ngàn hơi thở

00:02:54

Còn lại 0 phút trong bài

Vọng tưởng xen vào

Vọng tưởng xen vào

Vọng tưởng xen vào

00:03:42

Còn lại 0 phút trong bài

Chọn pháp dễ tu

Chọn pháp dễ tu

Chọn pháp dễ tu

00:04:01

Còn lại 0 phút trong bài

Xả tâm

Xả tâm

Xả tâm

00:02:41

Còn lại 0 phút trong bài

Tùy thuận

Tùy thuận

Tùy thuận

00:06:25

Còn lại 0 phút trong bài

Hội họp

Hội họp

Hội họp

00:12:23

Còn lại 0 phút trong bài

Dẫn tâm vào đạo

Dẫn tâm vào đạo

Dẫn tâm vào đạo

00:07:55

Còn lại 0 phút trong bài

Làm chùa, tô tượng, đúc chuông

Làm chùa, tô tượng, đúc chuông

Làm chùa, tô tượng, đúc chuông

00:06:50

Còn lại 0 phút trong bài

Yểu tử được tái sanh không?

Yểu tử được tái sanh không?

Yểu tử được tái sanh không?

00:06:06

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân quả xinh đẹp

Nhân quả xinh đẹp

Nhân quả xinh đẹp

00:05:55

Còn lại 0 phút trong bài

Hối lộ Phật

Hối lộ Phật

Hối lộ Phật

00:05:54

Còn lại 0 phút trong bài

Cúng dường trai tăng

Cúng dường trai tăng

Cúng dường trai tăng

00:04:01

Còn lại 0 phút trong bài

Thông minh

Thông minh

Thông minh

00:06:14

Còn lại 0 phút trong bài

Trùng trong lông sư tử

Trùng trong lông sư tử

Trùng trong lông sư tử

00:08:36

Còn lại 0 phút trong bài

Cúng dường đúng chánh pháp

Cúng dường đúng chánh pháp

Cúng dường đúng chánh pháp

00:09:11

Còn lại 0 phút trong bài

Hủy hoại cơ thể hoặc một phần cơ thể để cúng dường chư phật cầu vô thượng pháp

Hủy hoại cơ thể hoặc một phần cơ thể để cúng dường chư phật cầu vô thượng pháp

Hủy hoại cơ thể hoặc một phần cơ thể để cúng dường chư phật cầu vô thượng pháp

00:32:07

Còn lại 0 phút trong bài

Mời ông bà đã chết về ăn Tết

Mời ông bà đã chết về ăn Tết

Mời ông bà đã chết về ăn Tết

00:07:13

Còn lại 0 phút trong bài

Cầu xin phúc lộc

Cầu xin phúc lộc

Cầu xin phúc lộc

00:07:05

Còn lại 0 phút trong bài

Kinh sách phát triển

Kinh sách phát triển

Kinh sách phát triển

00:03:44

Còn lại 0 phút trong bài

Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát

Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát

Hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát

00:03:03

Còn lại 0 phút trong bài

Ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía

Ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía

Ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía

00:09:28

Còn lại 0 phút trong bài

Kinh kỳ cầu và điệp phái

Kinh kỳ cầu và điệp phái

Kinh kỳ cầu và điệp phái

00:12:20

Còn lại 0 phút trong bài

Tuần thất

Tuần thất

Tuần thất

00:10:26

Còn lại 0 phút trong bài

Xóc thẻ

Xóc thẻ

Xóc thẻ

00:06:00

Còn lại 0 phút trong bài

Tượng Phật quá nhiều

Tượng Phật quá nhiều

Tượng Phật quá nhiều

00:09:33

Còn lại 0 phút trong bài

Nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh sẽ tràn ngập trái đất

Nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh sẽ tràn ngập trái đất

Nếu con người không ăn thịt chúng sanh thì chúng sanh sẽ tràn ngập trái đất

00:06:46

Còn lại 0 phút trong bài

Sát nhân thì nhân oán, sát vật thì hóa kiếp làm chúng sanh của chúng

Sát nhân thì nhân oán, sát vật thì hóa kiếp làm chúng sanh của chúng

Sát nhân thì nhân oán, sát vật thì hóa kiếp làm chúng sanh của chúng

00:04:50

Còn lại 0 phút trong bài

Làm kiếp con mèo là sắp đến kiếp con người

Làm kiếp con mèo là sắp đến kiếp con người

Làm kiếp con mèo là sắp đến kiếp con người

00:11:55

Còn lại 0 phút trong bài

Chết giờ tốt, giờ xấu

Chết giờ tốt, giờ xấu

Chết giờ tốt, giờ xấu

00:09:24

Còn lại 0 phút trong bài

Giờ hạ huyệt

Giờ hạ huyệt

Giờ hạ huyệt

00:07:49

Còn lại 0 phút trong bài

Không thắp hương khi cúng giỗ

Không thắp hương khi cúng giỗ

Không thắp hương khi cúng giỗ

00:09:37

Còn lại 0 phút trong bài

Sáu nẻo luân hồi

Sáu nẻo luân hồi

Sáu nẻo luân hồi

00:07:25

Còn lại 0 phút trong bài

Đức Phật Di Lặc

Đức Phật Di Lặc

Đức Phật Di Lặc

00:08:05

Còn lại 0 phút trong bài

Tu hành tránh pháp ức chế tâm

Tu hành tránh pháp ức chế tâm

Tu hành tránh pháp ức chế tâm

00:03:19

Còn lại 0 phút trong bài

Lời nói phải đi đôi với việc làm

Lời nói phải đi đôi với việc làm

Lời nói phải đi đôi với việc làm

00:11:43

Còn lại 0 phút trong bài

Tâm thanh tịnh

Tâm thanh tịnh

Tâm thanh tịnh

00:02:56

Còn lại 0 phút trong bài

Đã học giới luật mà còn phạm

Đã học giới luật mà còn phạm

Đã học giới luật mà còn phạm

00:03:03

Còn lại 0 phút trong bài

Ăn của đàn na thí chủ mà không tu

Ăn của đàn na thí chủ mà không tu

Ăn của đàn na thí chủ mà không tu

00:04:55

Còn lại 0 phút trong bài

Thân kiến là gì?

Thân kiến là gì?

Thân kiến là gì?

00:03:57

Còn lại 0 phút trong bài

Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu

00:07:03

Còn lại 0 phút trong bài

Độ siêu thoát

Độ siêu thoát

Độ siêu thoát

00:07:30

Còn lại 0 phút trong bài

Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối

Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối

Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối

00:10:11

Còn lại 0 phút trong bài

Đi dép da, mặc áo lông thú

Đi dép da, mặc áo lông thú

Đi dép da, mặc áo lông thú

00:04:23

Còn lại 0 phút trong bài

Sinh nhật thầy trụ trì

Sinh nhật thầy trụ trì

Sinh nhật thầy trụ trì

00:03:21

Còn lại 0 phút trong bài

Cúng dường bố thí đúng chánh pháp

Cúng dường bố thí đúng chánh pháp

Cúng dường bố thí đúng chánh pháp

00:07:28

Còn lại 0 phút trong bài

Lên đồng nhập cốt

Lên đồng nhập cốt

Lên đồng nhập cốt

00:11:46

Còn lại 0 phút trong bài

Ăn thịt chúng sanh

Ăn thịt chúng sanh

Ăn thịt chúng sanh

00:03:58

Còn lại 0 phút trong bài

Tụng kinh giỏi, thông giáo lý

Tụng kinh giỏi, thông giáo lý

Tụng kinh giỏi, thông giáo lý

00:06:08

Còn lại 0 phút trong bài

Tâm danh và bỏn xẻn

Tâm danh và bỏn xẻn

Tâm danh và bỏn xẻn

00:04:14

Còn lại 0 phút trong bài

Thờ phụng, đi lễ, cúng chùa

Thờ phụng, đi lễ, cúng chùa

Thờ phụng, đi lễ, cúng chùa

00:05:08

Còn lại 0 phút trong bài

Học trò bạc nghĩa

Học trò bạc nghĩa

Học trò bạc nghĩa

00:03:28

Còn lại 0 phút trong bài

Tu sĩ làm con nuôi, em nuôi

Tu sĩ làm con nuôi, em nuôi

Tu sĩ làm con nuôi, em nuôi

00:02:39

Còn lại 0 phút trong bài

Tội tử hình

Tội tử hình

Tội tử hình

00:06:16

Còn lại 0 phút trong bài

Thuê du côn

Thuê du côn

Thuê du côn

00:02:26

Còn lại 0 phút trong bài

Ngồi mát ăn bát vàng

Ngồi mát ăn bát vàng

Ngồi mát ăn bát vàng

00:04:40

Còn lại 0 phút trong bài

Bọn ăn mày đội lốt tu sĩ Phật giáo

Bọn ăn mày đội lốt tu sĩ Phật giáo

Bọn ăn mày đội lốt tu sĩ Phật giáo

00:12:58

Còn lại 0 phút trong bài

Giải hạn

Giải hạn

Giải hạn

00:05:15

Còn lại 0 phút trong bài

Bà la môn

Bà la môn

Bà la môn

00:06:19

Còn lại 0 phút trong bài

Cúng kem

Cúng kem

Cúng kem

00:03:20

Còn lại 0 phút trong bài

Làm lễ nhập nhà mới

Làm lễ nhập nhà mới

Làm lễ nhập nhà mới

00:03:05

Còn lại 0 phút trong bài

Triệu linh tiếp linh

Triệu linh tiếp linh

Triệu linh tiếp linh

00:03:02

Còn lại 0 phút trong bài

Nghe pháp không được trang điểm

Nghe pháp không được trang điểm

Nghe pháp không được trang điểm

00:02:40

Còn lại 0 phút trong bài

Linh hồn báo mộng

Linh hồn báo mộng

Linh hồn báo mộng

00:03:34

Còn lại 0 phút trong bài

Tạo điều thiện cho người chết

Tạo điều thiện cho người chết

Tạo điều thiện cho người chết

00:02:55

Còn lại 0 phút trong bài

Chúc thọ

Chúc thọ

Chúc thọ

00:02:06

Còn lại 0 phút trong bài

Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi

Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi

Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi

00:10:57

Còn lại 0 phút trong bài

Chiếm đoạt chùa

Chiếm đoạt chùa

Chiếm đoạt chùa

00:03:35

Còn lại 0 phút trong bài

Thầy tụng

Thầy tụng

Thầy tụng

00:03:12

Còn lại 0 phút trong bài

Tứ chúng

Tứ chúng

Tứ chúng

00:02:37

Còn lại 0 phút trong bài

“Chết” là một sự nối tiếp của luật nhân quả vô thường

“Chết” là một sự nối tiếp của luật nhân quả vô thường

“Chết” là một sự nối tiếp của luật nhân quả vô thường

00:07:15

Còn lại 0 phút trong bài

Ăn thịt chúng sanh vì sức khỏe

Ăn thịt chúng sanh vì sức khỏe

Ăn thịt chúng sanh vì sức khỏe

00:04:12

Còn lại 0 phút trong bài

Ông Táo

Ông Táo

Ông Táo

00:05:10

Còn lại 0 phút trong bài

Mời người chết về ăn Tết

Mời người chết về ăn Tết

Mời người chết về ăn Tết

00:03:56

Còn lại 0 phút trong bài

Những lời tâm huyết của Trưởng lão Thích Thông Lạc

Những lời tâm huyết của Trưởng lão Thích Thông Lạc

Những lời tâm huyết của Trưởng lão Thích Thông Lạc

00:48:20

Còn lại 0 phút trong bài

Phụ lục I - Đức Phật Thích Ca về thăm gia đình

Phụ lục I - Đức Phật Thích Ca về thăm gia đình

Phụ lục I - Đức Phật Thích Ca về thăm gia đình

00:03:14

Còn lại 0 phút trong bài

Phụ lục II - Đức Phật và Phụ vương Suddhodana

Phụ lục II - Đức Phật và Phụ vương Suddhodana

Phụ lục II - Đức Phật và Phụ vương Suddhodana

00:03:41

Còn lại 0 phút trong bài

Phụ lục III - Đức Phật và Rahula (La Hầu La)

Phụ lục III - Đức Phật và Rahula (La Hầu La)

Phụ lục III - Đức Phật và Rahula (La Hầu La)

00:09:22

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x