Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Đường Về Xứ Phật – Tập 6

Đường Về Xứ Phật – Tập 6 - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 15 Th10, 2011
Quay lại trang trước
TITLE

Đường Về Xứ Phật - Tập 6

Đường Về Xứ Phật - Tập 6

Đường Về Xứ Phật - Tập 6

00:01:10

Còn lại 0 phút trong bài

Lời nói đầu

Lời nói đầu

Lời nói đầu

00:14:46

Còn lại 0 phút trong bài

Thư gửi quý bạn

Thư gửi quý bạn

Thư gửi quý bạn

00:02:09

Còn lại 0 phút trong bài

Tu tập Định Vô Lậu có ba việc cần phải lưu ý

Tu tập Định Vô Lậu có ba việc cần phải lưu ý

Tu tập Định Vô Lậu có ba việc cần phải lưu ý

00:03:53

Còn lại 0 phút trong bài

Trì giới là ly dục

Trì giới là ly dục

Trì giới là ly dục

00:11:03

Còn lại 0 phút trong bài

Các nhà học giả dạy nhập Sơ thiền

Các nhà học giả dạy nhập Sơ thiền

Các nhà học giả dạy nhập Sơ thiền

00:07:32

Còn lại 0 phút trong bài

Tiếng ồn

Tiếng ồn

Tiếng ồn

00:06:16

Còn lại 0 phút trong bài

Tầm tứ

Tầm tứ

Tầm tứ

00:03:15

Còn lại 0 phút trong bài

Ly hỷ

Ly hỷ

Ly hỷ

00:03:37

Còn lại 0 phút trong bài

Sổ tức

Sổ tức

Sổ tức

00:05:15

Còn lại 0 phút trong bài

Dứt tiếng ồn lên Nhị thiền

Dứt tiếng ồn lên Nhị thiền

Dứt tiếng ồn lên Nhị thiền

00:02:09

Còn lại 0 phút trong bài

Chấm dứt tầm tứ lên Tam thiền

Chấm dứt tầm tứ lên Tam thiền

Chấm dứt tầm tứ lên Tam thiền

00:01:42

Còn lại 0 phút trong bài

Chấm dứt hỷ lên Tứ thiền

Chấm dứt hỷ lên Tứ thiền

Chấm dứt hỷ lên Tứ thiền

00:01:52

Còn lại 0 phút trong bài

Trong Tứ thiền ngưng sổ tức đạt không định

Trong Tứ thiền ngưng sổ tức đạt không định

Trong Tứ thiền ngưng sổ tức đạt không định

00:04:00

Còn lại 0 phút trong bài

Mười hơi thở đếm không lộn là ý có định

Mười hơi thở đếm không lộn là ý có định

Mười hơi thở đếm không lộn là ý có định

00:04:30

Còn lại 0 phút trong bài

Nhờ theo dõi hơi thở mà được định

Nhờ theo dõi hơi thở mà được định

Nhờ theo dõi hơi thở mà được định

00:06:08

Còn lại 0 phút trong bài

Gom ý thức nhập thiền thứ mấy

Gom ý thức nhập thiền thứ mấy

Gom ý thức nhập thiền thứ mấy

00:02:05

Còn lại 0 phút trong bài

Sáu thức gom lại sẽ nhập định gì?

Sáu thức gom lại sẽ nhập định gì?

Sáu thức gom lại sẽ nhập định gì?

00:02:29

Còn lại 0 phút trong bài

Gom ý thức bằng cách nào?

Gom ý thức bằng cách nào?

Gom ý thức bằng cách nào?

00:01:24

Còn lại 0 phút trong bài

Gom ý thức diệt tầm tứ

Gom ý thức diệt tầm tứ

Gom ý thức diệt tầm tứ

00:01:43

Còn lại 0 phút trong bài

Tưởng thức

Tưởng thức

Tưởng thức

00:01:13

Còn lại 0 phút trong bài

Năm thức

Năm thức

Năm thức

00:02:06

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân quả

Nhân quả

Nhân quả

00:03:25

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân quả là gì?

Nhân quả là gì?

Nhân quả là gì?

00:04:29

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân quả do đâu mà có?

Nhân quả do đâu mà có?

Nhân quả do đâu mà có?

00:04:44

Còn lại 0 phút trong bài

Con người do ba hành động thân miệng ý sanh ra

Con người do ba hành động thân miệng ý sanh ra

Con người do ba hành động thân miệng ý sanh ra

00:01:41

Còn lại 0 phút trong bài

Vô minh và minh

Vô minh và minh

Vô minh và minh

00:11:08

Còn lại 0 phút trong bài

Trí học giả

Trí học giả

Trí học giả

00:10:42

Còn lại 0 phút trong bài

Hỷ lạc có xả bỏ hay không?

Hỷ lạc có xả bỏ hay không?

Hỷ lạc có xả bỏ hay không?

00:06:17

Còn lại 0 phút trong bài

Trưởng dưỡng hỷ lạc

Trưởng dưỡng hỷ lạc

Trưởng dưỡng hỷ lạc

00:05:36

Còn lại 0 phút trong bài

Tứ Chánh Cần

Tứ Chánh Cần

Tứ Chánh Cần

00:10:48

Còn lại 0 phút trong bài

Một người mù dẫn một đám người mù

Một người mù dẫn một đám người mù

Một người mù dẫn một đám người mù

00:05:19

Còn lại 0 phút trong bài

Chứng đắc một ít dạy người được không?

Chứng đắc một ít dạy người được không?

Chứng đắc một ít dạy người được không?

00:06:14

Còn lại 0 phút trong bài

Sống không Phạm hạnh

Sống không Phạm hạnh

Sống không Phạm hạnh

00:57:06

Còn lại 0 phút trong bài

Chỉ cần có tâm tàm quý là tu chứng đạo

Chỉ cần có tâm tàm quý là tu chứng đạo

Chỉ cần có tâm tàm quý là tu chứng đạo

00:04:40

Còn lại 0 phút trong bài

Mọi người đều là tu sĩ đi xin ăn thì thế gian này sẽ ra sao?

Mọi người đều là tu sĩ đi xin ăn thì thế gian này sẽ ra sao?

Mọi người đều là tu sĩ đi xin ăn thì thế gian này sẽ ra sao?

00:05:22

Còn lại 0 phút trong bài

Lục căn hư hoại

Lục căn hư hoại

Lục căn hư hoại

00:04:19

Còn lại 0 phút trong bài

Sáu căn quay vào trong

Sáu căn quay vào trong

Sáu căn quay vào trong

00:03:32

Còn lại 0 phút trong bài

Nằm theo kiểu kiết tường

Nằm theo kiểu kiết tường

Nằm theo kiểu kiết tường

00:03:37

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân tướng nội ngoại của thọ

Nhân tướng nội ngoại của thọ

Nhân tướng nội ngoại của thọ

00:03:38

Còn lại 0 phút trong bài

Nhiếp phục và phá thọ

Nhiếp phục và phá thọ

Nhiếp phục và phá thọ

00:06:15

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân tướng của nội tâm

Nhân tướng của nội tâm

Nhân tướng của nội tâm

00:05:07

Còn lại 0 phút trong bài

Ngăn ác diệt ác

Ngăn ác diệt ác

Ngăn ác diệt ác

00:03:56

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân tướng

Nhân tướng

Nhân tướng

00:04:51

Còn lại 0 phút trong bài

Đặc tướng

Đặc tướng

Đặc tướng

00:04:51

Còn lại 0 phút trong bài

Thọ hành

Thọ hành

Thọ hành

00:03:15

Còn lại 0 phút trong bài

Mục Liên Thanh Đề

Mục Liên Thanh Đề

Mục Liên Thanh Đề

00:28:26

Còn lại 0 phút trong bài

Tệ nạn mê tín

Tệ nạn mê tín

Tệ nạn mê tín

00:08:49

Còn lại 0 phút trong bài

Làm lễ quy y cho người chết

Làm lễ quy y cho người chết

Làm lễ quy y cho người chết

00:09:09

Còn lại 0 phút trong bài

Những kinh sách mê tín

Những kinh sách mê tín

Những kinh sách mê tín

00:04:16

Còn lại 0 phút trong bài

Tu như thế nào đúng pháp?

Tu như thế nào đúng pháp?

Tu như thế nào đúng pháp?

00:09:36

Còn lại 0 phút trong bài

Như Lý Tác Ý

Như Lý Tác Ý

Như Lý Tác Ý

00:05:02

Còn lại 0 phút trong bài

Trùng trong lông sư tử

Trùng trong lông sư tử

Trùng trong lông sư tử

00:06:45

Còn lại 0 phút trong bài

Làm sao phân biệt được tu sĩ giả hay thật trong Phật giáo

Làm sao phân biệt được tu sĩ giả hay thật trong Phật giáo

Làm sao phân biệt được tu sĩ giả hay thật trong Phật giáo

00:02:50

Còn lại 0 phút trong bài

Hộ trì các căn

Hộ trì các căn

Hộ trì các căn

00:09:35

Còn lại 0 phút trong bài

Thế giới siêu hình

Thế giới siêu hình

Thế giới siêu hình

00:07:38

Còn lại 0 phút trong bài

Phật giáo Đại thừa

Phật giáo Đại thừa

Phật giáo Đại thừa

00:00:53

Còn lại 0 phút trong bài

Thiền Đông Độ

Thiền Đông Độ

Thiền Đông Độ

00:01:40

Còn lại 0 phút trong bài

Niên lịch Phật giáo

Niên lịch Phật giáo

Niên lịch Phật giáo

00:02:02

Còn lại 0 phút trong bài

Thuyết pháp 45 năm và 49 năm, năm nào đúng?

Thuyết pháp 45 năm và 49 năm, năm nào đúng?

Thuyết pháp 45 năm và 49 năm, năm nào đúng?

00:01:40

Còn lại 0 phút trong bài

Kinh sách Nguyên thủy và Đại thừa, kinh nào đáng tin cậy

Kinh sách Nguyên thủy và Đại thừa, kinh nào đáng tin cậy

Kinh sách Nguyên thủy và Đại thừa, kinh nào đáng tin cậy

00:02:23

Còn lại 0 phút trong bài

Kinh sách Đại thừa có phải là chánh pháp không?

Kinh sách Đại thừa có phải là chánh pháp không?

Kinh sách Đại thừa có phải là chánh pháp không?

00:01:35

Còn lại 0 phút trong bài

Luật Tứ Phần

Luật Tứ Phần

Luật Tứ Phần

00:01:31

Còn lại 0 phút trong bài

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới

00:02:27

Còn lại 0 phút trong bài

Sự sai biệt giữa Phật giáo và Bà La Môn

Sự sai biệt giữa Phật giáo và Bà La Môn

Sự sai biệt giữa Phật giáo và Bà La Môn

00:12:48

Còn lại 0 phút trong bài

Thâm ý của Bà La Môn với Phật giáo

Thâm ý của Bà La Môn với Phật giáo

Thâm ý của Bà La Môn với Phật giáo

00:01:22

Còn lại 0 phút trong bài

Bà La Môn

Bà La Môn

Bà La Môn

00:04:03

Còn lại 0 phút trong bài

Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

00:08:55

Còn lại 0 phút trong bài

Lời tựa giới thiệu kinh Pháp cú của Hòa thượng Minh Châu

Lời tựa giới thiệu kinh Pháp cú của Hòa thượng Minh Châu

Lời tựa giới thiệu kinh Pháp cú của Hòa thượng Minh Châu

00:03:09

Còn lại 0 phút trong bài

Xác định của Đức Phật về “ý thức” của con người có tầm quan trọng nhất trong Đạo Phật

Xác định của Đức Phật về “ý thức” của con người có tầm quan trọng nhất trong Đạo Phật

Xác định của Đức Phật về “ý thức” của con người có tầm quan trọng nhất trong Đạo Phật

00:17:32

Còn lại 0 phút trong bài

Lời xác định thứ hai của Đức Phật

Lời xác định thứ hai của Đức Phật

Lời xác định thứ hai của Đức Phật

00:10:43

Còn lại 0 phút trong bài

Tầm ác và tầm thiện

Tầm ác và tầm thiện

Tầm ác và tầm thiện

00:07:09

Còn lại 0 phút trong bài

Lấy ân báo oán

Lấy ân báo oán

Lấy ân báo oán

00:11:31

Còn lại 0 phút trong bài

Phòng hộ sáu căn

Phòng hộ sáu căn

Phòng hộ sáu căn

00:10:33

Còn lại 0 phút trong bài

Chỉ định một Thánh tăng

Chỉ định một Thánh tăng

Chỉ định một Thánh tăng

00:05:39

Còn lại 0 phút trong bài

Song tầm

Song tầm

Song tầm

00:04:36

Còn lại 0 phút trong bài

Thiện xảo trong tu tập

Thiện xảo trong tu tập

Thiện xảo trong tu tập

00:03:14

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân quả 1

Nhân quả 1

Nhân quả 1

00:10:31

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân quả 2

Nhân quả 2

Nhân quả 2

00:02:42

Còn lại 0 phút trong bài

Người học nhiều không bằng người tu tập

Người học nhiều không bằng người tu tập

Người học nhiều không bằng người tu tập

00:09:13

Còn lại 0 phút trong bài

Không phóng dật

Không phóng dật

Không phóng dật

00:10:54

Còn lại 0 phút trong bài

Thiền định

Thiền định

Thiền định

00:06:09

Còn lại 0 phút trong bài

Nỗ lực tu tập Tứ Niệm Xứ

Nỗ lực tu tập Tứ Niệm Xứ

Nỗ lực tu tập Tứ Niệm Xứ

00:23:52

Còn lại 0 phút trong bài

Thiện xảo tu tập

Thiện xảo tu tập

Thiện xảo tu tập

00:03:20

Còn lại 0 phút trong bài

Khen ngợi điều phục tâm

Khen ngợi điều phục tâm

Khen ngợi điều phục tâm

00:01:26

Còn lại 0 phút trong bài

Người chiến thắng

Người chiến thắng

Người chiến thắng

00:03:37

Còn lại 0 phút trong bài

Thư hỏi đạo

Thư hỏi đạo

Thư hỏi đạo

00:03:01

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân quả

Nhân quả

Nhân quả

00:29:51

Còn lại 0 phút trong bài

Kinh Duy Ma Cật

Kinh Duy Ma Cật

Kinh Duy Ma Cật

00:17:59

Còn lại 0 phút trong bài

Vô sở đắc

Vô sở đắc

Vô sở đắc

00:10:58

Còn lại 0 phút trong bài

Phụ lục: Khi nói, viết phải bình tâm suy nghĩ cho kỹ

Phụ lục: Khi nói, viết phải bình tâm suy nghĩ cho kỹ

Phụ lục: Khi nói, viết phải bình tâm suy nghĩ cho kỹ

00:36:17

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x