Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Đường Về Xứ Phật – Tập 5

Đường Về Xứ Phật – Tập 5 - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 15 Th10, 2011
Quay lại trang trước
TITLE

Đường Về Xứ Phật - Tập 5

Đường Về Xứ Phật - Tập 5

Đường Về Xứ Phật - Tập 5

00:01:06

Còn lại 0 phút trong bài

Lời nói đầu

Lời nói đầu

Lời nói đầu

00:30:39

Còn lại 0 phút trong bài

Bồ tát bệnh vì chúng sanh bệnh

Bồ tát bệnh vì chúng sanh bệnh

Bồ tát bệnh vì chúng sanh bệnh

00:54:45

Còn lại 0 phút trong bài

Thế giới siêu hình

Thế giới siêu hình

Thế giới siêu hình

00:37:30

Còn lại 0 phút trong bài

Giới luật

Giới luật

Giới luật

00:37:02

Còn lại 0 phút trong bài

Bốn định vô sắc

Bốn định vô sắc

Bốn định vô sắc

00:43:58

Còn lại 0 phút trong bài

Vọng tưởng

Vọng tưởng

Vọng tưởng

00:30:39

Còn lại 0 phút trong bài

Như Lý Tác Ý

Như Lý Tác Ý

Như Lý Tác Ý

00:20:22

Còn lại 0 phút trong bài

Ức chế tâm có hại gì?

Ức chế tâm có hại gì?

Ức chế tâm có hại gì?

00:50:46

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân quả

Nhân quả

Nhân quả

00:12:42

Còn lại 0 phút trong bài

Làm chủ sanh, già, bệnh, chết

Làm chủ sanh, già, bệnh, chết

Làm chủ sanh, già, bệnh, chết

00:08:23

Còn lại 0 phút trong bài

Sáu nẻo luân hồi

Sáu nẻo luân hồi

Sáu nẻo luân hồi

00:11:11

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo Phật chỉ có một đấng giáo chủ

Đạo Phật chỉ có một đấng giáo chủ

Đạo Phật chỉ có một đấng giáo chủ

00:12:05

Còn lại 0 phút trong bài

Tu hành nên tránh pháp ức chế

Tu hành nên tránh pháp ức chế

Tu hành nên tránh pháp ức chế

00:07:04

Còn lại 0 phút trong bài

Ăn chay làm cây cỏ biết đau

Ăn chay làm cây cỏ biết đau

Ăn chay làm cây cỏ biết đau

00:11:43

Còn lại 0 phút trong bài

Trứng gà công nghiệp là những chất bất tịnh

Trứng gà công nghiệp là những chất bất tịnh

Trứng gà công nghiệp là những chất bất tịnh

00:02:03

Còn lại 0 phút trong bài

Thần thông

Thần thông

Thần thông

00:03:57

Còn lại 0 phút trong bài

Diệt trừ bản ngã

Diệt trừ bản ngã

Diệt trừ bản ngã

00:04:43

Còn lại 0 phút trong bài

Diệt trừ bản ngã là chứng đạo

Diệt trừ bản ngã là chứng đạo

Diệt trừ bản ngã là chứng đạo

00:00:42

Còn lại 0 phút trong bài

Đời khổ là do chấp ngã

Đời khổ là do chấp ngã

Đời khổ là do chấp ngã

00:02:50

Còn lại 0 phút trong bài

Phương pháp diệt ngã

Phương pháp diệt ngã

Phương pháp diệt ngã

00:03:34

Còn lại 0 phút trong bài

Kết quả diệt ngã như thế nào?

Kết quả diệt ngã như thế nào?

Kết quả diệt ngã như thế nào?

00:01:50

Còn lại 0 phút trong bài

Ý thức thanh tịnh

Ý thức thanh tịnh

Ý thức thanh tịnh

00:02:33

Còn lại 0 phút trong bài

Ý thức có mấy loại?

Ý thức có mấy loại?

Ý thức có mấy loại?

00:04:19

Còn lại 0 phút trong bài

Các hành có ác và thiện

Các hành có ác và thiện

Các hành có ác và thiện

00:03:00

Còn lại 0 phút trong bài

Tâm sắc dục

Tâm sắc dục

Tâm sắc dục

00:16:46

Còn lại 0 phút trong bài

Định Niệm Hơi Thở

Định Niệm Hơi Thở

Định Niệm Hơi Thở

00:03:59

Còn lại 0 phút trong bài

Ước nguyện loài vật nhỏ bé được sinh làm người

Ước nguyện loài vật nhỏ bé được sinh làm người

Ước nguyện loài vật nhỏ bé được sinh làm người

00:02:25

Còn lại 0 phút trong bài

Ức chế

Ức chế

Ức chế

00:02:23

Còn lại 0 phút trong bài

Tác ý phá cảm thọ

Tác ý phá cảm thọ

Tác ý phá cảm thọ

00:01:53

Còn lại 0 phút trong bài

Tứ quả và Tứ Thánh Định có giống nhau không?

Tứ quả và Tứ Thánh Định có giống nhau không?

Tứ quả và Tứ Thánh Định có giống nhau không?

00:05:38

Còn lại 0 phút trong bài

Hơi nóng chỗ nào thì tái sinh chỗ đó

Hơi nóng chỗ nào thì tái sinh chỗ đó

Hơi nóng chỗ nào thì tái sinh chỗ đó

00:05:55

Còn lại 0 phút trong bài

Kết quả tu tập

Kết quả tu tập

Kết quả tu tập

00:03:16

Còn lại 0 phút trong bài

Nhìn đời bằng nhân quả

Nhìn đời bằng nhân quả

Nhìn đời bằng nhân quả

00:07:27

Còn lại 0 phút trong bài

Căn cứ vào mười Thánh hạnh Sadi

Căn cứ vào mười Thánh hạnh Sadi

Căn cứ vào mười Thánh hạnh Sadi

00:03:19

Còn lại 0 phút trong bài

Bản ngã

Bản ngã

Bản ngã

00:02:26

Còn lại 0 phút trong bài

Hiểu sai Phật pháp

Hiểu sai Phật pháp

Hiểu sai Phật pháp

00:04:11

Còn lại 0 phút trong bài

Làng Nguyên thủy

Làng Nguyên thủy

Làng Nguyên thủy

00:02:01

Còn lại 0 phút trong bài

Thân Hành Niệm

Thân Hành Niệm

Thân Hành Niệm

00:12:12

Còn lại 0 phút trong bài

Pháp Thân Hành Niệm

Pháp Thân Hành Niệm

Pháp Thân Hành Niệm

00:06:19

Còn lại 0 phút trong bài

Dừng cái ý

Dừng cái ý

Dừng cái ý

00:03:08

Còn lại 0 phút trong bài

Định tỉnh

Định tỉnh

Định tỉnh

00:02:06

Còn lại 0 phút trong bài

Ngũ ấm ma

Ngũ ấm ma

Ngũ ấm ma

00:20:17

Còn lại 0 phút trong bài

Những kinh nghiệm thư

Những kinh nghiệm thư

Những kinh nghiệm thư

00:05:20

Còn lại 0 phút trong bài

Bị ngoại đạo khiêu khích

Bị ngoại đạo khiêu khích

Bị ngoại đạo khiêu khích

00:05:03

Còn lại 0 phút trong bài

Thanh minh

Thanh minh

Thanh minh

00:02:43

Còn lại 0 phút trong bài

Khi tu theo Phật giáo có cần tham khảo thêm sách khoa học...

Khi tu theo Phật giáo có cần tham khảo thêm sách khoa học...

Khi tu theo Phật giáo có cần tham khảo thêm sách khoa học...

00:03:08

Còn lại 0 phút trong bài

Trồng rau sạch

Trồng rau sạch

Trồng rau sạch

00:03:54

Còn lại 0 phút trong bài

Tu sĩ gặt lúa giúp dân

Tu sĩ gặt lúa giúp dân

Tu sĩ gặt lúa giúp dân

00:02:37

Còn lại 0 phút trong bài

Cứu trợ

Cứu trợ

Cứu trợ

00:02:23

Còn lại 0 phút trong bài

Được phép bán sản phẩm thừa không?

Được phép bán sản phẩm thừa không?

Được phép bán sản phẩm thừa không?

00:03:35

Còn lại 0 phút trong bài

Trồng rau lúa sạch tránh thuốc sâu rầy

Trồng rau lúa sạch tránh thuốc sâu rầy

Trồng rau lúa sạch tránh thuốc sâu rầy

00:02:10

Còn lại 0 phút trong bài

Lễ nghi đối với ngoại đạo

Lễ nghi đối với ngoại đạo

Lễ nghi đối với ngoại đạo

00:09:04

Còn lại 0 phút trong bài

Chào hỏi bạn bè cùng chung nhau một thầy

Chào hỏi bạn bè cùng chung nhau một thầy

Chào hỏi bạn bè cùng chung nhau một thầy

00:03:59

Còn lại 0 phút trong bài

Khi vào chùa nên lễ vị Phật nào?

Khi vào chùa nên lễ vị Phật nào?

Khi vào chùa nên lễ vị Phật nào?

00:02:47

Còn lại 0 phút trong bài

Xưng hô với Phật tử

Xưng hô với Phật tử

Xưng hô với Phật tử

00:01:20

Còn lại 0 phút trong bài

Nhận sự cúng dường phải ước nguyện như thế nào?

Nhận sự cúng dường phải ước nguyện như thế nào?

Nhận sự cúng dường phải ước nguyện như thế nào?

00:01:32

Còn lại 0 phút trong bài

Xưng hô với những bậc cao niên

Xưng hô với những bậc cao niên

Xưng hô với những bậc cao niên

00:01:41

Còn lại 0 phút trong bài

Cách vận y thượng

Cách vận y thượng

Cách vận y thượng

00:01:34

Còn lại 0 phút trong bài

Cách xưng hô với những người thân trong gia đình

Cách xưng hô với những người thân trong gia đình

Cách xưng hô với những người thân trong gia đình

00:01:39

Còn lại 0 phút trong bài

Không nên đến

Không nên đến

Không nên đến

00:02:06

Còn lại 0 phút trong bài

Không vái bàn thờ Thánh

Không vái bàn thờ Thánh

Không vái bàn thờ Thánh

00:01:54

Còn lại 0 phút trong bài

Tụng niệm ma chay

Tụng niệm ma chay

Tụng niệm ma chay

00:01:55

Còn lại 0 phút trong bài

Cách xưng hô tiếp xúc với nhà chức trách

Cách xưng hô tiếp xúc với nhà chức trách

Cách xưng hô tiếp xúc với nhà chức trách

00:00:56

Còn lại 0 phút trong bài

Giới luật Phật không nên bỏ

Giới luật Phật không nên bỏ

Giới luật Phật không nên bỏ

00:01:01

Còn lại 0 phút trong bài

Các loại kinh sách sử dụng sao cho đúng?

Các loại kinh sách sử dụng sao cho đúng?

Các loại kinh sách sử dụng sao cho đúng?

00:01:52

Còn lại 0 phút trong bài

Tổ chức các buổi lễ lớn

Tổ chức các buổi lễ lớn

Tổ chức các buổi lễ lớn

00:01:51

Còn lại 0 phút trong bài

Tứ Thần Túc

Tứ Thần Túc

Tứ Thần Túc

00:05:24

Còn lại 0 phút trong bài

Kinh Duy Ma Cật có phải Phật thuyết không?

Kinh Duy Ma Cật có phải Phật thuyết không?

Kinh Duy Ma Cật có phải Phật thuyết không?

00:12:35

Còn lại 0 phút trong bài

Phụ bản: Đường xây dựng nhân cách

Phụ bản: Đường xây dựng nhân cách

Phụ bản: Đường xây dựng nhân cách

00:39:51

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x