Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Đường Về Xứ Phật – Tập 4

Đường Về Xứ Phật – Tập 4 - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 15 Th10, 2011
Quay lại trang trước
TITLE

Đường Về Xứ Phật

Đường Về Xứ Phật

Đường Về Xứ Phật

00:01:08

Còn lại 0 phút trong bài

Lời nói đầu

Lời nói đầu

Lời nói đầu

00:27:03

Còn lại 0 phút trong bài

Trí vô hạn và hữu hạn

Trí vô hạn và hữu hạn

Trí vô hạn và hữu hạn

00:05:40

Còn lại 0 phút trong bài

Kiến giải

Kiến giải

Kiến giải

00:08:21

Còn lại 0 phút trong bài

Thiện pháp

Thiện pháp

Thiện pháp

00:07:48

Còn lại 0 phút trong bài

Phật tánh

Phật tánh

Phật tánh

00:07:34

Còn lại 0 phút trong bài

Vô minh

Vô minh

Vô minh

00:07:58

Còn lại 0 phút trong bài

Như Lý Tác Ý

Như Lý Tác Ý

Như Lý Tác Ý

00:03:00

Còn lại 0 phút trong bài

Phước hữu lậu

Phước hữu lậu

Phước hữu lậu

00:10:22

Còn lại 0 phút trong bài

Xá lợi

Xá lợi

Xá lợi

00:02:44

Còn lại 0 phút trong bài

Phật và A La Hán

Phật và A La Hán

Phật và A La Hán

00:08:26

Còn lại 0 phút trong bài

Bản thể tuyệt đối

Bản thể tuyệt đối

Bản thể tuyệt đối

00:07:10

Còn lại 0 phút trong bài

Chánh pháp, tà pháp

Chánh pháp, tà pháp

Chánh pháp, tà pháp

00:05:03

Còn lại 0 phút trong bài

Sinh hoạt Phật giáo

Sinh hoạt Phật giáo

Sinh hoạt Phật giáo

00:03:38

Còn lại 0 phút trong bài

Tha thứ

Tha thứ

Tha thứ

00:04:28

Còn lại 0 phút trong bài

Lòng yêu thương

Lòng yêu thương

Lòng yêu thương

00:03:03

Còn lại 0 phút trong bài

Cận tử nghiệp

Cận tử nghiệp

Cận tử nghiệp

00:04:07

Còn lại 0 phút trong bài

Linh hồn

Linh hồn

Linh hồn

00:55:56

Còn lại 0 phút trong bài

Tục lệ

Tục lệ

Tục lệ

00:04:05

Còn lại 0 phút trong bài

Áo lục thù, áo hải hội

Áo lục thù, áo hải hội

Áo lục thù, áo hải hội

00:05:29

Còn lại 0 phút trong bài

Chiếc áo không che được mắt Thánh

Chiếc áo không che được mắt Thánh

Chiếc áo không che được mắt Thánh

00:04:06

Còn lại 0 phút trong bài

Sát sanh siêu Cực Lạc

Sát sanh siêu Cực Lạc

Sát sanh siêu Cực Lạc

00:23:16

Còn lại 0 phút trong bài

Bốc mộ

Bốc mộ

Bốc mộ

00:12:40

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân ác

Nhân ác

Nhân ác

00:06:37

Còn lại 0 phút trong bài

Sống dầu đèn chết kèn trống

Sống dầu đèn chết kèn trống

Sống dầu đèn chết kèn trống

00:19:27

Còn lại 0 phút trong bài

Biến đổi luật nhân quả

Biến đổi luật nhân quả

Biến đổi luật nhân quả

00:04:01

Còn lại 0 phút trong bài

Sát sanh cầu hạnh phúc

Sát sanh cầu hạnh phúc

Sát sanh cầu hạnh phúc

00:04:55

Còn lại 0 phút trong bài

Mười hai bà mụ

Mười hai bà mụ

Mười hai bà mụ

00:02:20

Còn lại 0 phút trong bài

Cần xả bỏ mê tín

Cần xả bỏ mê tín

Cần xả bỏ mê tín

00:07:15

Còn lại 0 phút trong bài

Cách thức tu tập

Cách thức tu tập

Cách thức tu tập

00:02:38

Còn lại 0 phút trong bài

Lạc hậu, mê tín, tiền mất tật mang

Lạc hậu, mê tín, tiền mất tật mang

Lạc hậu, mê tín, tiền mất tật mang

00:13:09

Còn lại 0 phút trong bài

Di chúc của Liễu Kim gửi lại cho chồng và các con

Di chúc của Liễu Kim gửi lại cho chồng và các con

Di chúc của Liễu Kim gửi lại cho chồng và các con

00:07:45

Còn lại 0 phút trong bài

Tâm thanh tịnh là nhờ ly dục ly ác pháp, chứ không phải chẳng niệm thiện niệm ác

Tâm thanh tịnh là nhờ ly dục ly ác pháp, chứ không phải chẳng niệm thiện niệm ác

Tâm thanh tịnh là nhờ ly dục ly ác pháp, chứ không phải chẳng niệm thiện niệm ác

00:26:08

Còn lại 0 phút trong bài

Giới luật

Giới luật

Giới luật

00:06:45

Còn lại 0 phút trong bài

Đức hạnh làm người

Đức hạnh làm người

Đức hạnh làm người

00:06:40

Còn lại 0 phút trong bài

Lòng hiếu sinh

Lòng hiếu sinh

Lòng hiếu sinh

00:05:33

Còn lại 0 phút trong bài

Ngăn ác diệt ác pháp

Ngăn ác diệt ác pháp

Ngăn ác diệt ác pháp

00:02:15

Còn lại 0 phút trong bài

Học tập đạo đức

Học tập đạo đức

Học tập đạo đức

00:03:30

Còn lại 0 phút trong bài

Bất động tâm định

Bất động tâm định

Bất động tâm định

00:14:29

Còn lại 0 phút trong bài

Thọ Bát Quan Trai

Thọ Bát Quan Trai

Thọ Bát Quan Trai

00:12:16

Còn lại 0 phút trong bài

Học đạo đức

Học đạo đức

Học đạo đức

00:09:20

Còn lại 0 phút trong bài

Làm chủ sự sống chết

Làm chủ sự sống chết

Làm chủ sự sống chết

00:13:31

Còn lại 0 phút trong bài

Phật tánh

Phật tánh

Phật tánh

00:05:22

Còn lại 0 phút trong bài

Người muốn tu theo Đạo Phật là phải sống có đạo đức

Người muốn tu theo Đạo Phật là phải sống có đạo đức

Người muốn tu theo Đạo Phật là phải sống có đạo đức

00:02:43

Còn lại 0 phút trong bài

Những câu hỏi

Những câu hỏi

Những câu hỏi

00:03:56

Còn lại 0 phút trong bài

Bậc A La Hán có tâm đại bi không?

Bậc A La Hán có tâm đại bi không?

Bậc A La Hán có tâm đại bi không?

00:06:14

Còn lại 0 phút trong bài

A La Hán chưa hết lậu hoặc, xin quý vị đừng phỉ báng bậc A La Hán rất tội

A La Hán chưa hết lậu hoặc, xin quý vị đừng phỉ báng bậc A La Hán rất tội

A La Hán chưa hết lậu hoặc, xin quý vị đừng phỉ báng bậc A La Hán rất tội

00:04:41

Còn lại 0 phút trong bài

Dùng ái ngữ như thế nào đúng?

Dùng ái ngữ như thế nào đúng?

Dùng ái ngữ như thế nào đúng?

00:21:14

Còn lại 0 phút trong bài

Cái hay của Đại thừa là cái tưởng của Bồ tát Long Thọ

Cái hay của Đại thừa là cái tưởng của Bồ tát Long Thọ

Cái hay của Đại thừa là cái tưởng của Bồ tát Long Thọ

00:14:35

Còn lại 0 phút trong bài

Chính Đức Phật dạy thế giới siêu hình không có

Chính Đức Phật dạy thế giới siêu hình không có

Chính Đức Phật dạy thế giới siêu hình không có

00:06:51

Còn lại 0 phút trong bài

Đại thừa có ý đồ diệt Phật giáo

Đại thừa có ý đồ diệt Phật giáo

Đại thừa có ý đồ diệt Phật giáo

00:09:20

Còn lại 0 phút trong bài

Đức Phật và chúng Thánh Tăng đều ăn ngày một bữa mà đã chứng đạo

Đức Phật và chúng Thánh Tăng đều ăn ngày một bữa mà đã chứng đạo

Đức Phật và chúng Thánh Tăng đều ăn ngày một bữa mà đã chứng đạo

00:07:42

Còn lại 0 phút trong bài

Phước chúng sanh chưa đủ tìm một vị A La Hán rất khó

Phước chúng sanh chưa đủ tìm một vị A La Hán rất khó

Phước chúng sanh chưa đủ tìm một vị A La Hán rất khó

00:03:32

Còn lại 0 phút trong bài

Pháp sai chứ người không sai

Pháp sai chứ người không sai

Pháp sai chứ người không sai

00:03:43

Còn lại 0 phút trong bài

Ăn ngày một bữa

Ăn ngày một bữa

Ăn ngày một bữa

00:01:13

Còn lại 0 phút trong bài

Ăn ngọ

Ăn ngọ

Ăn ngọ

00:03:18

Còn lại 0 phút trong bài

Nói cái sai của Đại thừa và Thiền Đông Độ có gì mà sân

Nói cái sai của Đại thừa và Thiền Đông Độ có gì mà sân

Nói cái sai của Đại thừa và Thiền Đông Độ có gì mà sân

00:04:43

Còn lại 0 phút trong bài

Họ chấp nhận Thầy thì có lợi gì cho Thầy?

Họ chấp nhận Thầy thì có lợi gì cho Thầy?

Họ chấp nhận Thầy thì có lợi gì cho Thầy?

00:09:45

Còn lại 0 phút trong bài

Lạy lễ hồng danh sám hối chư Phật là tiêu trừ tội chướng, tai qua nạn khỏi

Lạy lễ hồng danh sám hối chư Phật là tiêu trừ tội chướng, tai qua nạn khỏi

Lạy lễ hồng danh sám hối chư Phật là tiêu trừ tội chướng, tai qua nạn khỏi

00:04:12

Còn lại 0 phút trong bài

A La Hán

A La Hán

A La Hán

00:02:25

Còn lại 0 phút trong bài

Những quả A La Hán của Đại thừa

Những quả A La Hán của Đại thừa

Những quả A La Hán của Đại thừa

00:03:50

Còn lại 0 phút trong bài

Chí nguyện chứng quả A La Hán toàn giác

Chí nguyện chứng quả A La Hán toàn giác

Chí nguyện chứng quả A La Hán toàn giác

00:02:01

Còn lại 0 phút trong bài

Một vị A La Hán có vào sanh ra tử để độ chúng sanh không?

Một vị A La Hán có vào sanh ra tử để độ chúng sanh không?

Một vị A La Hán có vào sanh ra tử để độ chúng sanh không?

00:08:51

Còn lại 0 phút trong bài

Mục đích con muốn xuất gia với Thầy

Mục đích con muốn xuất gia với Thầy

Mục đích con muốn xuất gia với Thầy

00:15:54

Còn lại 0 phút trong bài

Sóng gió Chơn Như

Sóng gió Chơn Như

Sóng gió Chơn Như

00:09:19

Còn lại 0 phút trong bài

Thọ hành Tứ Niệm Xứ

Thọ hành Tứ Niệm Xứ

Thọ hành Tứ Niệm Xứ

00:07:26

Còn lại 0 phút trong bài

Thiện pháp

Thiện pháp

Thiện pháp

00:07:39

Còn lại 0 phút trong bài

Mười năm trong thất không bằng tu một năm trong động

Mười năm trong thất không bằng tu một năm trong động

Mười năm trong thất không bằng tu một năm trong động

00:04:57

Còn lại 0 phút trong bài

Niệm Phật không phải là pháp môn xả tâm

Niệm Phật không phải là pháp môn xả tâm

Niệm Phật không phải là pháp môn xả tâm

00:10:58

Còn lại 0 phút trong bài

Tứ Bất Hoại Tịnh

Tứ Bất Hoại Tịnh

Tứ Bất Hoại Tịnh

00:06:32

Còn lại 0 phút trong bài

Tu là sửa, chứ không phải tụng kinh, niệm chú, niệm Phật, cúng bái, ngồi thiền

Tu là sửa, chứ không phải tụng kinh, niệm chú, niệm Phật, cúng bái, ngồi thiền

Tu là sửa, chứ không phải tụng kinh, niệm chú, niệm Phật, cúng bái, ngồi thiền

00:05:35

Còn lại 0 phút trong bài

Chấn chỉnh Phật giáo

Chấn chỉnh Phật giáo

Chấn chỉnh Phật giáo

00:08:59

Còn lại 0 phút trong bài

Loài thực vật có cảm nhận sự đau khổ không?

Loài thực vật có cảm nhận sự đau khổ không?

Loài thực vật có cảm nhận sự đau khổ không?

00:09:10

Còn lại 0 phút trong bài

Thư ngỏ

Thư ngỏ

Thư ngỏ

00:05:33

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x