Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Đường Về Xứ Phật – Tập 3

Đường Về Xứ Phật – Tập 3 - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 15 Th10, 2011
Quay lại trang trước
TITLE

Đường Về Xứ Phật - Tập3

Đường Về Xứ Phật - Tập3

Đường Về Xứ Phật - Tập3

00:01:19

Còn lại 0 phút trong bài

Lời nói đầu

Lời nói đầu

Lời nói đầu

00:24:42

Còn lại 0 phút trong bài

Pháp hướng tâm

Pháp hướng tâm

Pháp hướng tâm

00:17:59

Còn lại 0 phút trong bài

Thú chơi hoa kiểng

Thú chơi hoa kiểng

Thú chơi hoa kiểng

00:07:41

Còn lại 0 phút trong bài

Chẳng thương, chẳng ghét

Chẳng thương, chẳng ghét

Chẳng thương, chẳng ghét

00:14:37

Còn lại 0 phút trong bài

Cách thức gom tâm

Cách thức gom tâm

Cách thức gom tâm

00:03:30

Còn lại 0 phút trong bài

Tâm bung ra hoặc rơi vào vô ký

Tâm bung ra hoặc rơi vào vô ký

Tâm bung ra hoặc rơi vào vô ký

00:02:39

Còn lại 0 phút trong bài

Hôn trầm và lười biếng

Hôn trầm và lười biếng

Hôn trầm và lười biếng

00:03:57

Còn lại 0 phút trong bài

Diệt tầm

Diệt tầm

Diệt tầm

00:04:37

Còn lại 0 phút trong bài

Buồn chán

Buồn chán

Buồn chán

00:03:56

Còn lại 0 phút trong bài

Muốn xả những lỗi lầm

Muốn xả những lỗi lầm

Muốn xả những lỗi lầm

00:03:04

Còn lại 0 phút trong bài

Tu Định Vô Lậu trong tất cả hành động và việc làm

Tu Định Vô Lậu trong tất cả hành động và việc làm

Tu Định Vô Lậu trong tất cả hành động và việc làm

00:05:08

Còn lại 0 phút trong bài

Có sự điều khiển trong hơi thở là chưa nhập định

Có sự điều khiển trong hơi thở là chưa nhập định

Có sự điều khiển trong hơi thở là chưa nhập định

00:02:20

Còn lại 0 phút trong bài

Trạng thái an ổn không có liên tục

Trạng thái an ổn không có liên tục

Trạng thái an ổn không có liên tục

00:03:27

Còn lại 0 phút trong bài

Có trạng thái an ổn rồi mới nhập định

Có trạng thái an ổn rồi mới nhập định

Có trạng thái an ổn rồi mới nhập định

00:04:35

Còn lại 0 phút trong bài

Ngồi thiền lưng đau, nhức và chân tê cứng

Ngồi thiền lưng đau, nhức và chân tê cứng

Ngồi thiền lưng đau, nhức và chân tê cứng

00:05:07

Còn lại 0 phút trong bài

Lưng thụng

Lưng thụng

Lưng thụng

00:02:35

Còn lại 0 phút trong bài

Ngồi thiền bị kiến bò

Ngồi thiền bị kiến bò

Ngồi thiền bị kiến bò

00:02:15

Còn lại 0 phút trong bài

Sự tỉnh thức tự nhiên là định

Sự tỉnh thức tự nhiên là định

Sự tỉnh thức tự nhiên là định

00:02:24

Còn lại 0 phút trong bài

Hạnh độc cư

Hạnh độc cư

Hạnh độc cư

00:02:53

Còn lại 0 phút trong bài

Hơi thở thiền định

Hơi thở thiền định

Hơi thở thiền định

00:02:03

Còn lại 0 phút trong bài

Làm say mê quên hướng tâm có mất tỉnh thức không?

Làm say mê quên hướng tâm có mất tỉnh thức không?

Làm say mê quên hướng tâm có mất tỉnh thức không?

00:02:08

Còn lại 0 phút trong bài

Một người chứng Tứ Thiền, đắc Tam Minh có khi nào chết bất ngờ không?

Một người chứng Tứ Thiền, đắc Tam Minh có khi nào chết bất ngờ không?

Một người chứng Tứ Thiền, đắc Tam Minh có khi nào chết bất ngờ không?

00:01:50

Còn lại 0 phút trong bài

Con cái là nhờ đức cha mẹ

Con cái là nhờ đức cha mẹ

Con cái là nhờ đức cha mẹ

00:04:47

Còn lại 0 phút trong bài

Lỡ tay làm chúng sanh chết thì phải làm sao?

Lỡ tay làm chúng sanh chết thì phải làm sao?

Lỡ tay làm chúng sanh chết thì phải làm sao?

00:09:04

Còn lại 0 phút trong bài

Bằng cách nào kiếp sau gặp được chánh Phật pháp

Bằng cách nào kiếp sau gặp được chánh Phật pháp

Bằng cách nào kiếp sau gặp được chánh Phật pháp

00:04:16

Còn lại 0 phút trong bài

Nhập Tam Thiền có hết lậu hoặc chưa?

Nhập Tam Thiền có hết lậu hoặc chưa?

Nhập Tam Thiền có hết lậu hoặc chưa?

00:02:30

Còn lại 0 phút trong bài

Người giảng thiền thâm sâu có phải vượt qua năm ấm chưa?

Người giảng thiền thâm sâu có phải vượt qua năm ấm chưa?

Người giảng thiền thâm sâu có phải vượt qua năm ấm chưa?

00:03:41

Còn lại 0 phút trong bài

Tam Minh

Tam Minh

Tam Minh

00:10:32

Còn lại 0 phút trong bài

Tầm tứ

Tầm tứ

Tầm tứ

00:18:51

Còn lại 0 phút trong bài

Bồ tát Quan Âm do tưởng sao có sự linh thiêng?

Bồ tát Quan Âm do tưởng sao có sự linh thiêng?

Bồ tát Quan Âm do tưởng sao có sự linh thiêng?

00:07:09

Còn lại 0 phút trong bài

Có cõi trời không?

Có cõi trời không?

Có cõi trời không?

00:05:31

Còn lại 0 phút trong bài

Chánh kiến

Chánh kiến

Chánh kiến

00:04:51

Còn lại 0 phút trong bài

Sau khi nhập diệt chư Phật còn trở lại thế gian nữa không?

Sau khi nhập diệt chư Phật còn trở lại thế gian nữa không?

Sau khi nhập diệt chư Phật còn trở lại thế gian nữa không?

00:07:27

Còn lại 0 phút trong bài

Khi nhập diệt Đức Phật đã trở thành sóng ánh sáng?

Khi nhập diệt Đức Phật đã trở thành sóng ánh sáng?

Khi nhập diệt Đức Phật đã trở thành sóng ánh sáng?

00:03:53

Còn lại 0 phút trong bài

Có phải Phật là trí tuệ của một vị minh sư không?

Có phải Phật là trí tuệ của một vị minh sư không?

Có phải Phật là trí tuệ của một vị minh sư không?

00:03:04

Còn lại 0 phút trong bài

Ánh sáng trí tuệ

Ánh sáng trí tuệ

Ánh sáng trí tuệ

00:04:42

Còn lại 0 phút trong bài

Diệt ngã

Diệt ngã

Diệt ngã

00:04:59

Còn lại 0 phút trong bài

Thiểu dục tri túc

Thiểu dục tri túc

Thiểu dục tri túc

00:03:13

Còn lại 0 phút trong bài

Tĩnh giác

Tĩnh giác

Tĩnh giác

00:05:22

Còn lại 0 phút trong bài

Thế giới siêu hình

Thế giới siêu hình

Thế giới siêu hình

00:10:33

Còn lại 0 phút trong bài

Tu tập có đối tượng

Tu tập có đối tượng

Tu tập có đối tượng

00:05:27

Còn lại 0 phút trong bài

Xả sạch

Xả sạch

Xả sạch

00:06:37

Còn lại 0 phút trong bài

Tâm như đất

Tâm như đất

Tâm như đất

00:04:32

Còn lại 0 phút trong bài

Độc cư

Độc cư

Độc cư

00:04:22

Còn lại 0 phút trong bài

Về kết quả bản thân

Về kết quả bản thân

Về kết quả bản thân

00:07:39

Còn lại 0 phút trong bài

Trai hay là chay

Trai hay là chay

Trai hay là chay

00:03:25

Còn lại 0 phút trong bài

Ức chế tâm

Ức chế tâm

Ức chế tâm

00:03:39

Còn lại 0 phút trong bài

Kinh Năm Ba

Kinh Năm Ba

Kinh Năm Ba

00:03:23

Còn lại 0 phút trong bài

Phương pháp tu tập cho người già

Phương pháp tu tập cho người già

Phương pháp tu tập cho người già

00:01:59

Còn lại 0 phút trong bài

Tu tập giới chưa đủ

Tu tập giới chưa đủ

Tu tập giới chưa đủ

00:02:04

Còn lại 0 phút trong bài

Duyên nhân quả

Duyên nhân quả

Duyên nhân quả

00:03:53

Còn lại 0 phút trong bài

Hồn về nhập cô đồng

Hồn về nhập cô đồng

Hồn về nhập cô đồng

00:04:45

Còn lại 0 phút trong bài

Xin quẻ

Xin quẻ

Xin quẻ

00:07:14

Còn lại 0 phút trong bài

Nhà ngoại cảm

Nhà ngoại cảm

Nhà ngoại cảm

00:01:05

Còn lại 0 phút trong bài

Sự lừa đảo của đồng cốt

Sự lừa đảo của đồng cốt

Sự lừa đảo của đồng cốt

00:03:29

Còn lại 0 phút trong bài

Tưởng lực

Tưởng lực

Tưởng lực

00:05:50

Còn lại 0 phút trong bài

Thần giao cách cảm

Thần giao cách cảm

Thần giao cách cảm

00:02:40

Còn lại 0 phút trong bài

Tưởng ấm

Tưởng ấm

Tưởng ấm

00:02:23

Còn lại 0 phút trong bài

Thấy ma

Thấy ma

Thấy ma

00:03:09

Còn lại 0 phút trong bài

Năng lực của tưởng

Năng lực của tưởng

Năng lực của tưởng

00:03:41

Còn lại 0 phút trong bài

Câu chuyện Liêu Trai

Câu chuyện Liêu Trai

Câu chuyện Liêu Trai

00:02:54

Còn lại 0 phút trong bài

Sống là tu

Sống là tu

Sống là tu

00:04:45

Còn lại 0 phút trong bài

Con người từ đâu sanh?

Con người từ đâu sanh?

Con người từ đâu sanh?

00:08:00

Còn lại 0 phút trong bài

Tưởng tri và thật tri

Tưởng tri và thật tri

Tưởng tri và thật tri

00:02:30

Còn lại 0 phút trong bài

Phạm hạnh

Phạm hạnh

Phạm hạnh

00:03:32

Còn lại 0 phút trong bài

Thế giới siêu hình không có

Thế giới siêu hình không có

Thế giới siêu hình không có

00:38:05

Còn lại 0 phút trong bài

Gọi hồn

Gọi hồn

Gọi hồn

00:48:56

Còn lại 0 phút trong bài

Mò tìm trong bí ẩn những thông tin đáng tin cậy

Mò tìm trong bí ẩn những thông tin đáng tin cậy

Mò tìm trong bí ẩn những thông tin đáng tin cậy

00:18:49

Còn lại 0 phút trong bài

Khám phá sự bí ẩn

Khám phá sự bí ẩn

Khám phá sự bí ẩn

00:06:09

Còn lại 0 phút trong bài

Thay lời kết luận

Thay lời kết luận

Thay lời kết luận

00:01:16

Còn lại 0 phút trong bài

Nơi xuất phát thế giới siêu hình

Nơi xuất phát thế giới siêu hình

Nơi xuất phát thế giới siêu hình

00:00:04

Còn lại 0 phút trong bài

Để trả lời những câu hỏi của Giáo sư Trần Phương về thế giới siêu hình

Để trả lời những câu hỏi của Giáo sư Trần Phương về thế giới siêu hình

Để trả lời những câu hỏi của Giáo sư Trần Phương về thế giới siêu hình

00:11:14

Còn lại 0 phút trong bài

Linh hồn là do tưởng tri của con người còn sống

Linh hồn là do tưởng tri của con người còn sống

Linh hồn là do tưởng tri của con người còn sống

00:09:00

Còn lại 0 phút trong bài

Khám phá sự bí ẩn của anh Nhã

Khám phá sự bí ẩn của anh Nhã

Khám phá sự bí ẩn của anh Nhã

00:07:49

Còn lại 0 phút trong bài

Khám phá sự bí ẩn về cháu Bích Hằng

Khám phá sự bí ẩn về cháu Bích Hằng

Khám phá sự bí ẩn về cháu Bích Hằng

00:24:19

Còn lại 0 phút trong bài

Phụ chú 1: Tử biệt sanh ly là một sự đau khổ của kiếp người

Phụ chú 1: Tử biệt sanh ly là một sự đau khổ của kiếp người

Phụ chú 1: Tử biệt sanh ly là một sự đau khổ của kiếp người

00:09:15

Còn lại 0 phút trong bài

Phụ chú 2: Tu tập Tứ Niệm Xứ

Phụ chú 2: Tu tập Tứ Niệm Xứ

Phụ chú 2: Tu tập Tứ Niệm Xứ

00:01:49

Còn lại 0 phút trong bài

Tưởng uẩn

Tưởng uẩn

Tưởng uẩn

00:00:56

Còn lại 0 phút trong bài

Trong khi tu tập Tứ Niệm Xứ có học tập hay làm một việc gì khác được không?

Trong khi tu tập Tứ Niệm Xứ có học tập hay làm một việc gì khác được không?

Trong khi tu tập Tứ Niệm Xứ có học tập hay làm một việc gì khác được không?

00:01:34

Còn lại 0 phút trong bài

Kiêu mạn

Kiêu mạn

Kiêu mạn

00:01:48

Còn lại 0 phút trong bài

Bị trạo cử phải khắc phục như thế nào?

Bị trạo cử phải khắc phục như thế nào?

Bị trạo cử phải khắc phục như thế nào?

00:02:07

Còn lại 0 phút trong bài

Tâm bất động không phải là tâm kham nhẫn

Tâm bất động không phải là tâm kham nhẫn

Tâm bất động không phải là tâm kham nhẫn

00:06:47

Còn lại 0 phút trong bài

Tâm không chướng ngại pháp thì tác ý: Tâm thanh thản, an lạc và vô sự

Tâm không chướng ngại pháp thì tác ý: Tâm thanh thản, an lạc và vô sự

Tâm không chướng ngại pháp thì tác ý: Tâm thanh thản, an lạc và vô sự

00:01:52

Còn lại 0 phút trong bài

Khi tác ý bệnh lui đi có phải là tưởng không?

Khi tác ý bệnh lui đi có phải là tưởng không?

Khi tác ý bệnh lui đi có phải là tưởng không?

00:04:29

Còn lại 0 phút trong bài

Tu Tứ Niệm Xứ có cần ngồi kiết già hay không?

Tu Tứ Niệm Xứ có cần ngồi kiết già hay không?

Tu Tứ Niệm Xứ có cần ngồi kiết già hay không?

00:02:44

Còn lại 0 phút trong bài

Phụ chú 3: Sống tẻ nhạt, đơn điệu, buồn chán, lãng phí thời gian

Phụ chú 3: Sống tẻ nhạt, đơn điệu, buồn chán, lãng phí thời gian

Phụ chú 3: Sống tẻ nhạt, đơn điệu, buồn chán, lãng phí thời gian

00:05:42

Còn lại 0 phút trong bài

Vị A La Hán từ tuệ sinh đức hay từ đức sinh tuệ

Vị A La Hán từ tuệ sinh đức hay từ đức sinh tuệ

Vị A La Hán từ tuệ sinh đức hay từ đức sinh tuệ

00:03:04

Còn lại 0 phút trong bài

Khẩu khí A La Hán

Khẩu khí A La Hán

Khẩu khí A La Hán

00:11:13

Còn lại 0 phút trong bài

Khả năng làm việc phi thường

Khả năng làm việc phi thường

Khả năng làm việc phi thường

00:01:00

Còn lại 0 phút trong bài

Mang lấy nghiệp thảm hại

Mang lấy nghiệp thảm hại

Mang lấy nghiệp thảm hại

00:03:53

Còn lại 0 phút trong bài

Hai tâm đó có khác nhau không?

Hai tâm đó có khác nhau không?

Hai tâm đó có khác nhau không?

00:01:30

Còn lại 0 phút trong bài

Duy trì tuổi thọ

Duy trì tuổi thọ

Duy trì tuổi thọ

00:01:23

Còn lại 0 phút trong bài

Góp phần vào việc giữ gìn và xây dựng chánh pháp

Góp phần vào việc giữ gìn và xây dựng chánh pháp

Góp phần vào việc giữ gìn và xây dựng chánh pháp

00:01:43

Còn lại 0 phút trong bài

Bất kì tôn giáo nào đều có những lý luận: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo…”

Bất kì tôn giáo nào đều có những lý luận: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo…”

Bất kì tôn giáo nào đều có những lý luận: “Đây là trực đạo, đây là chánh đạo…”

00:02:15

Còn lại 0 phút trong bài

Con người khổ vì thiếu nền đạo đức nhân bản - nhân quả

Con người khổ vì thiếu nền đạo đức nhân bản - nhân quả

Con người khổ vì thiếu nền đạo đức nhân bản - nhân quả

00:01:28

Còn lại 0 phút trong bài

Bài xin sám hối của N.C

Bài xin sám hối của N.C

Bài xin sám hối của N.C

00:04:46

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x