Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Đường Về Xứ Phật – Tập 2

Đường Về Xứ Phật – Tập 2 - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 15 Th11, 2011
Quay lại trang trước
TITLE

Đường Về Xứ Phật - Tập 2

Đường Về Xứ Phật - Tập 2

Đường Về Xứ Phật - Tập 2

00:01:16

Còn lại 0 phút trong bài

Lời nói đầu

Lời nói đầu

Lời nói đầu

00:47:28

Còn lại 0 phút trong bài

Bức tâm thư

Bức tâm thư

Bức tâm thư

00:09:54

Còn lại 0 phút trong bài

Lòng thương vô bờ bến của một vị Thầy

Lòng thương vô bờ bến của một vị Thầy

Lòng thương vô bờ bến của một vị Thầy

00:30:37

Còn lại 0 phút trong bài

Tứ Bất Hoại Tịnh

Tứ Bất Hoại Tịnh

Tứ Bất Hoại Tịnh

00:03:21

Còn lại 0 phút trong bài

Niệm Phật

Niệm Phật

Niệm Phật

00:18:08

Còn lại 0 phút trong bài

Niệm Pháp

Niệm Pháp

Niệm Pháp

00:03:56

Còn lại 0 phút trong bài

Niệm Tăng

Niệm Tăng

Niệm Tăng

00:05:18

Còn lại 0 phút trong bài

Niệm Giới

Niệm Giới

Niệm Giới

00:07:57

Còn lại 0 phút trong bài

Tu Định Hiện Tại An Lạc Trú

Tu Định Hiện Tại An Lạc Trú

Tu Định Hiện Tại An Lạc Trú

00:21:22

Còn lại 0 phút trong bài

Định Sáng Suốt

Định Sáng Suốt

Định Sáng Suốt

00:07:40

Còn lại 0 phút trong bài

Khi tu xong còn tham, sân, si nữa không?

Khi tu xong còn tham, sân, si nữa không?

Khi tu xong còn tham, sân, si nữa không?

00:13:34

Còn lại 0 phút trong bài

Phiền não tức bồ đề

Phiền não tức bồ đề

Phiền não tức bồ đề

00:12:06

Còn lại 0 phút trong bài

Những pháp môn con ghi ra đây có đủ chưa?

Những pháp môn con ghi ra đây có đủ chưa?

Những pháp môn con ghi ra đây có đủ chưa?

00:01:51

Còn lại 0 phút trong bài

I- Định Vô Lậu câu hữu Ngũ Uẩn

I- Định Vô Lậu câu hữu Ngũ Uẩn

I- Định Vô Lậu câu hữu Ngũ Uẩn

00:15:00

Còn lại 0 phút trong bài

II- Định Vô Lậu câu hữu Tứ Niệm Xứ

II- Định Vô Lậu câu hữu Tứ Niệm Xứ

II- Định Vô Lậu câu hữu Tứ Niệm Xứ

00:22:23

Còn lại 0 phút trong bài

III- Định Vô Lậu câu hữu Tứ Chánh Cần

III- Định Vô Lậu câu hữu Tứ Chánh Cần

III- Định Vô Lậu câu hữu Tứ Chánh Cần

00:03:25

Còn lại 0 phút trong bài

IV- Định Vô Lậu câu hữu nhân quả

IV- Định Vô Lậu câu hữu nhân quả

IV- Định Vô Lậu câu hữu nhân quả

00:04:38

Còn lại 0 phút trong bài

V- Định Vô Lậu câu hữu Tứ Diệu Đế

V- Định Vô Lậu câu hữu Tứ Diệu Đế

V- Định Vô Lậu câu hữu Tứ Diệu Đế

00:02:36

Còn lại 0 phút trong bài

Chân lí thứ nhất “Khổ Đế”

Chân lí thứ nhất “Khổ Đế”

Chân lí thứ nhất “Khổ Đế”

00:37:56

Còn lại 0 phút trong bài

Chân lý thứ hai “Tập Đế”

Chân lý thứ hai “Tập Đế”

Chân lý thứ hai “Tập Đế”

00:41:54

Còn lại 0 phút trong bài

Chân lý thứ ba “Diệt Đế”

Chân lý thứ ba “Diệt Đế”

Chân lý thứ ba “Diệt Đế”

00:06:07

Còn lại 0 phút trong bài

Chân lý thứ tư “Đạo Đế”

Chân lý thứ tư “Đạo Đế”

Chân lý thứ tư “Đạo Đế”

00:04:27

Còn lại 0 phút trong bài

Lớp thứ nhất: “Chánh Kiến”

Lớp thứ nhất: “Chánh Kiến”

Lớp thứ nhất: “Chánh Kiến”

00:22:54

Còn lại 0 phút trong bài

Lớp thứ hai: “Chánh Tư Duy”

Lớp thứ hai: “Chánh Tư Duy”

Lớp thứ hai: “Chánh Tư Duy”

00:12:54

Còn lại 0 phút trong bài

Lớp thứ ba: “Chánh Ngữ”

Lớp thứ ba: “Chánh Ngữ”

Lớp thứ ba: “Chánh Ngữ”

00:05:36

Còn lại 0 phút trong bài

Lớp thứ tư: “Chánh Nghiệp”

Lớp thứ tư: “Chánh Nghiệp”

Lớp thứ tư: “Chánh Nghiệp”

00:04:26

Còn lại 0 phút trong bài

Lớp thứ năm: “Chánh Mạng”

Lớp thứ năm: “Chánh Mạng”

Lớp thứ năm: “Chánh Mạng”

00:17:05

Còn lại 0 phút trong bài

Lớp thứ sáu: “Chánh Tinh Tấn”

Lớp thứ sáu: “Chánh Tinh Tấn”

Lớp thứ sáu: “Chánh Tinh Tấn”

00:06:16

Còn lại 0 phút trong bài

Lớp thứ bảy: “Chánh Niệm”

Lớp thứ bảy: “Chánh Niệm”

Lớp thứ bảy: “Chánh Niệm”

00:07:49

Còn lại 0 phút trong bài

Lớp thứ tám: “Chánh Định”

Lớp thứ tám: “Chánh Định”

Lớp thứ tám: “Chánh Định”

00:06:02

Còn lại 0 phút trong bài

VI- Định Vô Lậu câu hữu Tứ Vô Lượng Tâm

VI- Định Vô Lậu câu hữu Tứ Vô Lượng Tâm

VI- Định Vô Lậu câu hữu Tứ Vô Lượng Tâm

00:02:49

Còn lại 0 phút trong bài

VII- Định Vô Lậu câu hữu Tứ Bất Hoại Tịnh

VII- Định Vô Lậu câu hữu Tứ Bất Hoại Tịnh

VII- Định Vô Lậu câu hữu Tứ Bất Hoại Tịnh

00:03:57

Còn lại 0 phút trong bài

VIII- Định vô lậu câu hữu Định Niệm Hơi Thở

VIII- Định vô lậu câu hữu Định Niệm Hơi Thở

VIII- Định vô lậu câu hữu Định Niệm Hơi Thở

00:01:56

Còn lại 0 phút trong bài

IX- Định Vô Lậu câu hữu pháp bất tịnh

IX- Định Vô Lậu câu hữu pháp bất tịnh

IX- Định Vô Lậu câu hữu pháp bất tịnh

00:01:15

Còn lại 0 phút trong bài

X- Định Vô Lậu câu hữu Thập Nhị Nhân Duyên

X- Định Vô Lậu câu hữu Thập Nhị Nhân Duyên

X- Định Vô Lậu câu hữu Thập Nhị Nhân Duyên

00:05:29

Còn lại 0 phút trong bài

Tu bao lâu nữa mới diệt được tầm tứ

Tu bao lâu nữa mới diệt được tầm tứ

Tu bao lâu nữa mới diệt được tầm tứ

00:04:45

Còn lại 0 phút trong bài

Làm việc biết làm việc có xả tâm không?

Làm việc biết làm việc có xả tâm không?

Làm việc biết làm việc có xả tâm không?

00:03:32

Còn lại 0 phút trong bài

Không chống đối va chạm

Không chống đối va chạm

Không chống đối va chạm

00:06:48

Còn lại 0 phút trong bài

Giáo án tu tập quá nhiều, không biết pháp nào tu cho kết quả?

Giáo án tu tập quá nhiều, không biết pháp nào tu cho kết quả?

Giáo án tu tập quá nhiều, không biết pháp nào tu cho kết quả?

00:05:05

Còn lại 0 phút trong bài

Sắc dục

Sắc dục

Sắc dục

00:13:39

Còn lại 0 phút trong bài

Cứu độ cha mẹ khi đã khuất bóng

Cứu độ cha mẹ khi đã khuất bóng

Cứu độ cha mẹ khi đã khuất bóng

00:05:20

Còn lại 0 phút trong bài

Bậc tu chứng khi nhập diệt có dùng tha lực độ chúng sanh không?

Bậc tu chứng khi nhập diệt có dùng tha lực độ chúng sanh không?

Bậc tu chứng khi nhập diệt có dùng tha lực độ chúng sanh không?

00:05:17

Còn lại 0 phút trong bài

Thế giới siêu hình không có, chỉ có thế giới tưởng

Thế giới siêu hình không có, chỉ có thế giới tưởng

Thế giới siêu hình không có, chỉ có thế giới tưởng

00:09:07

Còn lại 0 phút trong bài

Nhập Tứ Thiền có phải là A La Hán không?

Nhập Tứ Thiền có phải là A La Hán không?

Nhập Tứ Thiền có phải là A La Hán không?

00:08:34

Còn lại 0 phút trong bài

Bồ tát Quan Thế Âm

Bồ tát Quan Thế Âm

Bồ tát Quan Thế Âm

00:05:28

Còn lại 0 phút trong bài

Chơn tâm

Chơn tâm

Chơn tâm

00:03:00

Còn lại 0 phút trong bài

Tưởng uẩn

Tưởng uẩn

Tưởng uẩn

00:02:46

Còn lại 0 phút trong bài

Độ người

Độ người

Độ người

00:01:29

Còn lại 0 phút trong bài

Ái kiết sử

Ái kiết sử

Ái kiết sử

00:04:46

Còn lại 0 phút trong bài

Sát sanh mà không tội

Sát sanh mà không tội

Sát sanh mà không tội

00:07:54

Còn lại 0 phút trong bài

Đệ tử vi phạm nói xấu Thầy tổ

Đệ tử vi phạm nói xấu Thầy tổ

Đệ tử vi phạm nói xấu Thầy tổ

00:03:13

Còn lại 0 phút trong bài

Chùa to Phật lớn

Chùa to Phật lớn

Chùa to Phật lớn

00:10:39

Còn lại 0 phút trong bài

Nhục thân

Nhục thân

Nhục thân

00:04:28

Còn lại 0 phút trong bài

Văn Thù Sư Lợi

Văn Thù Sư Lợi

Văn Thù Sư Lợi

00:02:36

Còn lại 0 phút trong bài

Am thất

Am thất

Am thất

00:02:00

Còn lại 0 phút trong bài

Giáo trình tu tập Bát Chánh Đạo

Giáo trình tu tập Bát Chánh Đạo

Giáo trình tu tập Bát Chánh Đạo

00:03:43

Còn lại 0 phút trong bài

A- Thần thông

A- Thần thông

A- Thần thông

00:03:43

Còn lại 0 phút trong bài

B- Hãy cảnh giác thần thông

B- Hãy cảnh giác thần thông

B- Hãy cảnh giác thần thông

00:10:01

Còn lại 0 phút trong bài

C- Tịnh chỉ hơi thở

C- Tịnh chỉ hơi thở

C- Tịnh chỉ hơi thở

00:11:27

Còn lại 0 phút trong bài

Không được nói người khác là sai

Không được nói người khác là sai

Không được nói người khác là sai

00:08:46

Còn lại 0 phút trong bài

Tham danh

Tham danh

Tham danh

00:04:48

Còn lại 0 phút trong bài

Kinh sách là chiếc bè qua sông

Kinh sách là chiếc bè qua sông

Kinh sách là chiếc bè qua sông

00:01:40

Còn lại 0 phút trong bài

Tam Minh

Tam Minh

Tam Minh

00:03:24

Còn lại 0 phút trong bài

Tu viện nuôi nhiều người

Tu viện nuôi nhiều người

Tu viện nuôi nhiều người

00:01:01

Còn lại 0 phút trong bài

Thiện lai Tỳ kheo

Thiện lai Tỳ kheo

Thiện lai Tỳ kheo

00:10:18

Còn lại 0 phút trong bài

Cáo lỗi

Cáo lỗi

Cáo lỗi

00:02:31

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x