Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Đường Về Xứ Phật – Tập 1

Đường Về Xứ Phật – Tập 1 - Trưởng lão Thích Thông Lạc - 15 Th10, 2011
Quay lại trang trước
TITLE

Đường Về Xứ Phật - Tập 1

Đường Về Xứ Phật - Tập 1

Đường Về Xứ Phật - Tập 1

00:01:06

Còn lại 0 phút trong bài

Thư ngỏ

Thư ngỏ

Thư ngỏ

00:04:51

Còn lại 0 phút trong bài

Thay lời tựa

Thay lời tựa

Thay lời tựa

00:17:26

Còn lại 0 phút trong bài

Lời bạt

Lời bạt

Lời bạt

00:07:00

Còn lại 0 phút trong bài

Chương I - Người cư sĩ đến với Đạo Phật trước tiên cần thông hiểu

Chương I - Người cư sĩ đến với Đạo Phật trước tiên cần thông hiểu

Chương I - Người cư sĩ đến với Đạo Phật trước tiên cần thông hiểu

00:00:09

Còn lại 0 phút trong bài

Duyên Phật pháp

Duyên Phật pháp

Duyên Phật pháp

00:05:20

Còn lại 0 phút trong bài

Người tín đồ chân chánh của Phật giáo

Người tín đồ chân chánh của Phật giáo

Người tín đồ chân chánh của Phật giáo

00:04:10

Còn lại 0 phút trong bài

Vị minh sư Phật giáo

Vị minh sư Phật giáo

Vị minh sư Phật giáo

00:09:43

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo Phật là một tôn giáo tự lực

Đạo Phật là một tôn giáo tự lực

Đạo Phật là một tôn giáo tự lực

00:10:53

Còn lại 0 phút trong bài

Chuong II - Người cư sĩ có 6 nghề không nên làm

Chuong II - Người cư sĩ có 6 nghề không nên làm

Chuong II - Người cư sĩ có 6 nghề không nên làm

00:00:07

Còn lại 0 phút trong bài

Có sáu nghề ác

Có sáu nghề ác

Có sáu nghề ác

00:07:36

Còn lại 0 phút trong bài

Thọ dụng thực phẩm động vật không thấy, không nghe và không nghi

Thọ dụng thực phẩm động vật không thấy, không nghe và không nghi

Thọ dụng thực phẩm động vật không thấy, không nghe và không nghi

00:20:13

Còn lại 0 phút trong bài

Chánh nghiệp và chánh mạng

Chánh nghiệp và chánh mạng

Chánh nghiệp và chánh mạng

00:10:13

Còn lại 0 phút trong bài

Niềm tin

Niềm tin

Niềm tin

00:15:31

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo và đời

Đạo và đời

Đạo và đời

00:15:55

Còn lại 0 phút trong bài

Dứt bỏ những gì cần dứt bỏ, vượt thoát cuộc sống thế gian

Dứt bỏ những gì cần dứt bỏ, vượt thoát cuộc sống thế gian

Dứt bỏ những gì cần dứt bỏ, vượt thoát cuộc sống thế gian

00:22:18

Còn lại 0 phút trong bài

Pháp hành

Pháp hành

Pháp hành

00:03:45

Còn lại 0 phút trong bài

Thoát khỏi trần lao việc chẳng thường

Thoát khỏi trần lao việc chẳng thường

Thoát khỏi trần lao việc chẳng thường

00:17:12

Còn lại 0 phút trong bài

Tứ Niệm Xứ Vô Lậu Thánh Định và Tứ Thánh Hiện Tại An Lạc Trú Định

Tứ Niệm Xứ Vô Lậu Thánh Định và Tứ Thánh Hiện Tại An Lạc Trú Định

Tứ Niệm Xứ Vô Lậu Thánh Định và Tứ Thánh Hiện Tại An Lạc Trú Định

00:07:44

Còn lại 0 phút trong bài

Dứt bỏ danh lợi trong đạo

Dứt bỏ danh lợi trong đạo

Dứt bỏ danh lợi trong đạo

00:07:58

Còn lại 0 phút trong bài

Sống trầm lặng

Sống trầm lặng

Sống trầm lặng

00:12:20

Còn lại 0 phút trong bài

Sanh đã tận Phạm hạnh mới xong

Sanh đã tận Phạm hạnh mới xong

Sanh đã tận Phạm hạnh mới xong

00:10:06

Còn lại 0 phút trong bài

Bốn Thánh Định

Bốn Thánh Định

Bốn Thánh Định

00:06:57

Còn lại 0 phút trong bài

Chương III - Hỏi đạo

Chương III - Hỏi đạo

Chương III - Hỏi đạo

00:00:04

Còn lại 0 phút trong bài

Nhiệt tâm

Nhiệt tâm

Nhiệt tâm

00:10:00

Còn lại 0 phút trong bài

Pháp môn dẫn tâm

Pháp môn dẫn tâm

Pháp môn dẫn tâm

00:06:23

Còn lại 0 phút trong bài

Đắm nhiễm, khó tiêu, tán loạn

Đắm nhiễm, khó tiêu, tán loạn

Đắm nhiễm, khó tiêu, tán loạn

00:11:31

Còn lại 0 phút trong bài

Định sáng suốt

Định sáng suốt

Định sáng suốt

00:05:37

Còn lại 0 phút trong bài

Tỉnh thức lợi ích gì?

Tỉnh thức lợi ích gì?

Tỉnh thức lợi ích gì?

00:13:03

Còn lại 0 phút trong bài

Tâm bất an

Tâm bất an

Tâm bất an

00:08:49

Còn lại 0 phút trong bài

Hơi thở ngưng các hành trong thân có ngưng không?

Hơi thở ngưng các hành trong thân có ngưng không?

Hơi thở ngưng các hành trong thân có ngưng không?

00:10:42

Còn lại 0 phút trong bài

Lúc nào hơi thở tịnh chỉ?

Lúc nào hơi thở tịnh chỉ?

Lúc nào hơi thở tịnh chỉ?

00:10:37

Còn lại 0 phút trong bài

Thiếu nghị lực, nhiệt tâm và ám thị

Thiếu nghị lực, nhiệt tâm và ám thị

Thiếu nghị lực, nhiệt tâm và ám thị

00:12:58

Còn lại 0 phút trong bài

Trạng thái hơi thở trong Bốn Thiền

Trạng thái hơi thở trong Bốn Thiền

Trạng thái hơi thở trong Bốn Thiền

00:05:28

Còn lại 0 phút trong bài

Tu như thế nào để tâm không phi Phạm hạnh?

Tu như thế nào để tâm không phi Phạm hạnh?

Tu như thế nào để tâm không phi Phạm hạnh?

00:09:02

Còn lại 0 phút trong bài

Phạm hạnh

Phạm hạnh

Phạm hạnh

00:20:26

Còn lại 0 phút trong bài

Hướng tâm các hành ngưng nghỉ

Hướng tâm các hành ngưng nghỉ

Hướng tâm các hành ngưng nghỉ

00:22:06

Còn lại 0 phút trong bài

Năng khiếu

Năng khiếu

Năng khiếu

00:15:01

Còn lại 0 phút trong bài

Trí tuệ

Trí tuệ

Trí tuệ

00:04:33

Còn lại 0 phút trong bài

Mục đích chánh niệm tĩnh giác là gì?

Mục đích chánh niệm tĩnh giác là gì?

Mục đích chánh niệm tĩnh giác là gì?

00:08:01

Còn lại 0 phút trong bài

Trí tuệ thế gian có phải là tri kiến giải thoát hay không?

Trí tuệ thế gian có phải là tri kiến giải thoát hay không?

Trí tuệ thế gian có phải là tri kiến giải thoát hay không?

00:10:32

Còn lại 0 phút trong bài

Buồn chán khi xả tâm không được

Buồn chán khi xả tâm không được

Buồn chán khi xả tâm không được

00:10:39

Còn lại 0 phút trong bài

Nhân quả

Nhân quả

Nhân quả

00:06:08

Còn lại 0 phút trong bài

Tâm sắc dục

Tâm sắc dục

Tâm sắc dục

00:01:15

Còn lại 0 phút trong bài

Chánh kiến

Chánh kiến

Chánh kiến

00:08:58

Còn lại 0 phút trong bài

Đạo và đời

Đạo và đời

Đạo và đời

00:03:34

Còn lại 0 phút trong bài

Chính trị

Chính trị

Chính trị

00:01:25

Còn lại 0 phút trong bài

Thông minh

Thông minh

Thông minh

00:01:16

Còn lại 0 phút trong bài

Triết học Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng

Triết học Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng

Triết học Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng

00:01:46

Còn lại 0 phút trong bài

Luật nhân quả

Luật nhân quả

Luật nhân quả

00:05:35

Còn lại 0 phút trong bài

Ngẫu nhiên

Ngẫu nhiên

Ngẫu nhiên

00:01:13

Còn lại 0 phút trong bài

Số mệnh

Số mệnh

Số mệnh

00:02:58

Còn lại 0 phút trong bài

Sách đạo đức

Sách đạo đức

Sách đạo đức

00:02:48

Còn lại 0 phút trong bài

Phá hôn trầm, thùy miên

Phá hôn trầm, thùy miên

Phá hôn trầm, thùy miên

00:04:58

Còn lại 0 phút trong bài

Đức Phật không làm chủ nhân quả

Đức Phật không làm chủ nhân quả

Đức Phật không làm chủ nhân quả

00:05:25

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x