Sách nói

0% hoàn tất. Còn lại 4 phút

Chết là một sự tiếp nối của luật nhân quả vô thường

Chết là một sự tiếp nối của luật nhân quả vô thường - Trưởng lão Thích Thông Lạc
Quay lại trang trước
TITLE

Chết là sự tiếp nối của luật nhân quả vô thường

Chết là sự tiếp nối của luật nhân quả vô thường

Chết là sự tiếp nối của luật nhân quả vô thường

00:06:49

Còn lại 0 phút trong bài

00:00
00:00
1x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x